Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 30.augustāNr. 491

protokols Nr. 14, 42. punkts

Par zemesgabala Friča Brīvzemnieka ielā 7,
Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu ar M.G.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 1999.gada 18.jūnija lēmumu Nr.1143 „Par īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7” izveidots zemesgabals Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 3321 m2 platībā, uz kura atrodas 49 garāžas. Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2000.gada 25.augusta lēmumu Nr.829 „Par piesaistāmo platību noteikšanu 49 garāžas ēkām Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7” noteiktas uz zemesgabala atrodošos 49 garāžu apsaimniekošanai nepieciešamās zemesgabala daļas.

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2000.gada 9.maija lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz zemesgabalu Friča Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 010 3302, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.6104.

Īpašuma tiesības uz ēku (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem būvi Nr.045) Friča Brīvzemnieka ielā 7-045, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 510 3340, pamatojoties uz pirkuma līgumu, ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2012.gada 20.jūlija lēmumu nostiprinātas M.G., Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.6751. Ēka saistīta ar zemesgabalu Friča Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 010 3302.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2012.gada 14.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar M.G. (personas kods ***) par zemesgabala Friča Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 010 3302, kopējā platība 3321 m2, (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) 0,0182 domājamo daļu 60,86 m2 platībā nomu uz 12 (divpadsmit) gadiem garāžas ēkas būve Nr.045 uzturēšanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2012.gada 20.jūlija.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF