Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 30.augustāNr. 492

protokols Nr. 14, 43. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.404
„Par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 26 nomas līguma
pagarināšanu ar akciju sabiedrību „Fēnikss””

Jūrmalas pilsētas dome 2012.gada 19.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.404 „Par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 26 nomas līguma pagarināšanu ar akciju sabiedrību „Fēnikss””.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, ņemot vērā akciju sabiedrības „Fēnikss” Jūrmalas pilsētas domē 2012.gada 3.augustā reģistrēto iesniegumu, lietas Nr.1.1-37/5651, kā arī, Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2012.gada 14.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.404 „Par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 26 nomas līguma pagarināšanu ar akciju sabiedrību „Fēnikss””, lēmuma 1.punktu izsakot šādā redakcijā:

„1. Pagarināt līgumu ar akciju sabiedrību „Fēnikss” (vienotais reģistrācija numurs 42803003192) par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 26, kadastra numurs 1300 009 3914, kopējā platība 659 m2 (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) nomu līdz 2015.gada 7.jūnijam atklātas autostāvvietas uzturēšanai, paredzot, ka akciju sabiedrība „Fēnikss” nodrošina sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas gaisma” piecas bezmaksas auto stāvēšanas vietas un nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jomas ielā 24 iedzīvotājiem un viesiem caurbraukšanas tiesības uz minēto īpašumu.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF