Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 30.augustāNr. 493

protokols Nr. 14, 44. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 13
noliktavas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3207 002 pirkumu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 17.panta otro daļu un 25.pantu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 7.jūlija lēmumu Nr.316 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 13 korpuss-1 izsoles noteikumu apstiprināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 4. un 11.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Privatizācijas komisijas 2012.gada 7.augusta izsoles protokolu Nr.8-4/2 un to, ka pirmpirkuma tiesīgā persona sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Passion&Fashion” ir veikusi visu maksājumu Ls 4700 (četri tūkstoši septiņi simti latu) apmērā par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 13 k-1 ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3207 002 pirkumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Passion&Fashion” (vienotais reģistrācijas Nr.40003213511) par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 13 k-1 noliktavas ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3207 002, kopējā platībā 144,30 m2, pirkumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) septiņu dienu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto pirkuma līgumu.

3. Apstiprināt ar lēmuma 1.punktā minētā objekta izsoli saistītos izdevumus saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 30.augusta lēmumu Nr.493

(protokols Nr.14, 44.punkts)

Izdevumu tāme

1.Samaksa AS „BDO” par īpašuma novērtējumu Ls 146,60

2.Samaksa par sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Ls 76,50

Kopā: 223,10


Lejupielāde: DOC un PDF