Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 8.augusta 464.lēmumu

2012.gada 4.septembrīNr. 494

protokols Nr. 15, 1. punkts

Par Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles
rekonstrukcijas/restaurācijas Turaidas ielā 1, Jūrmalā finansēšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta 5.daļu, likuma „Par valsts budžetu 2012.gadam” 20.panta 5.daļu, 2012.gada 26.janvāra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.9 „Par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2012.-2014.gadam”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumu Nr.421 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijai/restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā”,

lai novērstu risku, ka 2013.gadā varētu tikt pārtraukta Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijas/restaurācijas Turaidas ielā 1, Jūrmalā 1.etapa darbu īstenošana ar beigu termiņu 2013.gada 1.jūnijs, tā kā Jūrmalas pilsētas dome varētu saņemt atteikumu no Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes (turpmāk – Institūcija) par plānotā kredīta saņemšanu 2013.gadā Ls 3 550 670 apmērā, pie nosacījuma, ka atļauja 2012.gadā aizņēmuma Ls 722 964 apmērā saņemšanai no Institūcijas ir sniegta, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Noteikt kā prioritāti 2013.gada pašvaldības budžetā Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijas/restaurācijas Turaidas ielā 1, Jūrmalā 1.etapa darbu īstenošanas finansēšanu Ls 1 877 771 apmērā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF