Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 17.septembrīNr. 496

protokols Nr. 16, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.333
„Par dalību Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā
finansējuma saņemšanai no „LIFE+” programmas

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, 2012.gada 13.marta Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī publiskoto informāciju un projekta budžeta kopsavilkumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.333 „Par dalību Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā finansējuma saņemšanai no „LIFE+” programmas”:

1. Papildināt lēmumu ar 3., 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

„3. Projekta īstenošanai kopējais paredzētais finansējums ir 1 066 386,90 LVL, no kura Jūrmalas pilsētas domes projekta budžets ir 749 381 LVL, tai skaitā EK LIFE+ līdzfinansējums ir 374 690 LVL, Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējums 149 876 LVL un Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 224 814 LVL, saskaņā ar pielikumu.

4. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu.

5. Projekta līdzfinansējumu, saskaņā ar pielikumu, segt no Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada, 2015.gada un 2016.gada budžeta”.

2. Papildināt lēmumu ar pielikumu – „Pielikumā: Projekta finansēšanas plāns”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 17.septembra lēmumu Nr.496

(protokols Nr.16, 2.punkts)

Projekta finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs

Jūrmalas pilsētas dome

Projekta nosaukums

Piekrastes biotopu saglabāšana Jūrmalā

Funkcionālās klasifikācijas kods

05.400

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar līgumu:

LVL 749380,21, tai skaitā JPD LVL 224814; EK LIFE+ LVL 374690; LVAF LVL 149876

Pozīcija / gads

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā

0

0

0

149 876

0

149 876

184 467

284 466

237 330

Atlikums gada (perioda) sākumā, t.sk.

0

0

0

106 759

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no ES fonda

no ārvalstu finanšu palīdzības

149 876

106 759

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

28 440

91 807

104 567

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (18.6.3.0.)

0

49 268

42 783

57 825

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

149 876

149 876

149 876

74 938

Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

IZDEVUMI kopā

0

0

0

0

43 117

43 117

184 467

284 466

237 330Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF