Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 17.septembrīNr. 497

protokols Nr. 16, 3. punkts

Par dalību Valsts izglītības attīstības aģentūras
aktivitātē „Inovāciju īstenošana izglītībā”

Saskaņā ar 2012.gada 31.augusta Valsts izglītības attīstības aģentūras lēmumu Nr.1.5-2/9532 „Par projektu konkursa inovāciju īstenošanai izglītībā 2012.gadam projekta iesnieguma „Trīsvalodu runājoša grāmata valodu un sociālo zinību apguvei” apstiprināšanu ar ierobežojošu nosacījumu,” Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Alternatīvās skolas dalību Valsts izglītības attīstības aģentūras aktivitātē „Inovāciju īstenošana izglītībā” ar projektu „Trīsvalodu runājoša grāmata valodu un sociālo zinību apguvei.”

2. Noteikt projekta kopējās izmaksas LVL 13 661.53, kas tiek segtas no Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējuma, saskaņā ar pielikumu.

3. Projekta priekšfinansējumu 20% apmērā no kopējās summas LVL 2 732.31, saskaņā ar pielikumu, segt no Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada budžeta.

4. Jūrmalas Alternatīvajai skolai nodrošināt projekta ieviešanu, par projekta norises gaitu informējot Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 17.septembra lēmumu Nr.497

(protokols Nr.16, 3.punkts)

Projekta finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs

Jūrmalas Alternatīvā skola

Projekta nosaukums

Trīsvalodu runājoša grāmata valodu un sociālo zinību apguvei

Funkcionālās klasifikācijas kods

09.210.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar līgumu:

13 661.53 LVL

Pozīcija / gads

2011.gada izpilde

2012

2013

2014

2015

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā

0

0

0

10 929

11 394

16 394

0

0

0

Atlikums gada (perioda) sākumā, t.sk.

0

0

0

0

5 929

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

no valsts budžeta

0

0

0

0

5 929

0

0

0

0

no ES fonda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

no ārvalstu finanšu palīdzības

0

0

0

0

0

0

0

0

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

0

0

2 732

2 732

0

0

0

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (18.6.3.0.)

0

0

0

0

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

0

0

0

Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

0

10 929

2 732

13 662

0

IZDEVUMI kopā

0

0

0

5 000

8 662

13 662


Lejupielāde: DOC un PDF