Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 17.septembrīNr. 498

protokols Nr. 16, 7. punkts

Par 43.Pasaules Ārstu tenisa čempionāta organizēšanu Jūrmalā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un 21.pantu, ņemot vērā 2012.gada 4.septembra Pasaules ārstu tenisa savienības vēstuli par 43.Pasaules Ārstu tenisa čempionāta organizēšanu Jūrmalā 2013.gadā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt 43.Pasaules Ārstu tenisa čempionāta organizēšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā 2013.gadā no 17.augusta līdz 24.augustam.

2. Jūrmalas pilsētas domes Sporta nodaļai un Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma un ārējos sakaru nodaļai nodrošināt sadarbību ar šā sporta pasākuma organizatoru veiksmīgai Pasaules Ārstu tenisa čempionāta norisei.

3. Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļai paredzēt 2013.gada budžetā līdzfinansējumu LVL 24 000 (divdesmit četri tūkstoši) apmērā saskaņā ar pielikumu.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram V.Vītoliņam.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 17.septembra lēmumu Nr.498

(protokols Nr.16, 7.punkts)

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums

Nr.p.k.

Nosaukums

Summa (LVL)

1.

Pasākuma nodrošināšana, organizācija

0

2.

Mājaslapa, druka

2000

3.

Transportēšana

1350

4.

Turnīra pasākumi

20650

5.

Tenisa čempionāts

0

6.

Konferences, materiāli un citi izdevumi

0

Kopā:

24000


Lejupielāde: DOC un PDF