Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 17.septembrīNr. 499

protokols Nr. 16, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7
„Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” II nodaļas 19.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo, veselības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2012.gada 17.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1.-62/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums):

1.1. Likvidēt Lēmuma 34.pielikumā (informatīvi – Jūrmalas pilsētas muzejs) šādu amata vienību:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Galvenais zemūdens vēstures speciālists

1

450

450

1.2. Papildināt Lēmuma 34.pielikumu (informatīvi – Jūrmalas pilsētas muzejs) ar šādām amata vienībām:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Krājuma glabātājs

1

450

450

Projektu vadītājs

1

450

450

2. Lēmums stājas spēkā ar 2012.gada 1.oktobri.

3. Jūrmalas pilsētas muzeja direktorei veikt izmaiņas darbinieku darba tiesiskajās attiecībās atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF