Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Precizēts ar domes 2012.gada 22.novembra 641.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2012.gada 17.septembrīNr. 511

protokols Nr. 16, 20. punkts

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu
ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.66
„Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 projekta grafiskās daļas,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”
apstiprinātajā detālplānojumā zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.66 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” tika apstiprināts detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā ir saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Baltā kāpa” (reģistrācijas Nr.40103166942) pilnvarotās personas J.K.(personas kods ***) iesniegums ar priekšlikumu izstrādāt grozījumus ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.66 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajā detālplānojumā.

Projekta mērķis ir veikt grozījumus izstrādātajā detālplānojumā, izvērtējot zemes vienību robežu pārkārtošanu (sadalīšanu), nosakot plānoto (atļauto) izmantošanu un apbūves rādītājus katrai zemes vienībai, atbilstoši Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumam un Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem).

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” un saskaņā ar 2012.gada 7.septembra Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/09), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt detālplānojuma grozījumu izstrādi ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.66 apstiprinātajā detālplānojumā zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11. Detālplānojuma teritorijā iekļautās zemes vienības Lašu iela 11 (kad.nr.13000020104), Lašu iela 13 (kad.nr.13000020105), Lašu iela 14 (kad.nr.13000020125), Lašu iela 15 (kad.nr.13000020106), Lašu iela 16 (kad.nr.13000020124), Lašu iela 17 (kad.nr.13000020107), Lašu iela 18 (kad.nr.13000020123), Lašu iela 19 (kad.nr.13000020108), Lašu iela 20 (kad.nr.13000020122), Lašu iela 21 (kad.nr.13000020109), Lašu iela 22 (kad.nr.13000020121), Lašu iela 23 (kad.nr.13000020110), Lašu iela 24 (kad.nr.13000020124), Lašu iela 25 (kad.nr.13000020111), Lašu iela 26 (kad.nr.13000020119), Lašu iela 27 (kad.nr.13000020112), Lašu iela 28 (kad.nr.13000020118), Lašu iela 29 (kad.nr.13000020113), Lašu iela 30 (kad.nr.13000020117), Lašu iela 31 (kad.nr.13000020114), Lašu iela 32 (kad.nr.13000020116), Lašu iela 34 (kad.nr.13000020115), Lašu iela 1111 (kad.nr.13000020126), saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei saskaņā ar 2.pielikumu.

3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju iecelt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Ritu Ansuli.

4. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi, saskaņā ar 3.pielikumu.

5. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (I.Kalvāne) nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1 .pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada17.septembra lēmumu Nr.511

(protokols Nr.16, 20.punkts)

PDF2 .pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada17.septembra lēmumu Nr.511

(protokols Nr.16, 20.punkts)

Precizēts ar domes 2012.gada 22.novembra 641.lēmumu


DARBA UZDEVUMS ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.66 apstiprinātā detālplānojuma - zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11

GROZĪJUMU IZSTRĀDEI

Detālplānojumā iekļautās zemes vienības:

Jūrmala, Lašu iela 11 (kad.nr.13000020104, platība 1.1356ha), Lašu iela 13 (kad.nr.13000020105, platība 0.9202ha), Lašu iela 14 (kad.nr.13000020125, platība 0.7985ha), Lašu iela 15 (kad.nr.13000020106, platība 1.2438ha), Lašu iela 16 (kad.nr.13000020124, platība 1.0022ha), Lašu iela 17 (kad.nr.13000020107, platība 0.8287ha), Lašu iela 18 (kad.nr.13000020123, platība 1.0144ha), Lašu iela 19 (kad.nr.13000020108, platība 0.9203ha), Lašu iela 20 (kad.nr.13000020122, platība 0.9216ha), Lašu iela 21 (kad.nr.13000020109, platība 1.0544ha), Lašu iela 22(kad.nr.13000020121, platība 0.8142ha), Lašu iela 23 (kad.nr.13000020110, platība 1.0589ha), Lašu iela 24 (kad.nr.13000020124, platība 0.8026ha), Lašu iela 25 (kad.nr.13000020111, platība 0.9008ha), Lašu iela 26 (kad.nr.13000020119, platība 0.7894ha), Lašu iela 27 (kad.nr.13000020112, platība 1.0609ha), Lašu iela 28 (kad.nr.13000020118, platība 0.8357ha), Lašu iela 29 (kad.nr.13000020113, platība 0.8961ha), Lašu iela 30 (kad.nr.13000020117, platība 0.8989ha), Lašu iela 31 (kad.nr.13000020114, platība 0.7559ha), Lašu iela 32 (kad.nr.13000020116, platība 0.7223ha), Lašu iela 34 (kad.nr.13000020115, platība 0.7743ha), Lašu iela 1111 (kad.nr.13000020126, platība 2.6540ha).

Zemesgabalu īpašnieks : Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Baltā kapa”,

reģistrācijas Nr.40103166942).

Izstrādātājs LAS arhitekts (arhitektūras firma) ar arhitekta prakses sertifikātu

1. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATOJUMS

Projekta mērķis ir veikt grozījumus ar 2009.gada 11.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.66 apstiprinātajā detālplānojumā zemesgabalam - Jūrmalā, Lašu ielā 11, izvērtējot zemes vienību robežu pārkārtošanu (sadalīšanu), nosakot plānoto (atļauto) izmantošanu un apbūves rādītājus katrai zemes vienībai, vadoties no Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem), Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem.

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas 2009.gada 6.oktobra. Ministru kabineta noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 57., 57.1., 57.2., 57.3. un 80.punkts.

2. ZEMESGABALA RAKSTUROJUMS

2.1. Zemesgabals atrodas Buļļuciema rajonā, teritorijā starp Lašu ielu, Ragakāpas dabas parka kāpu meža masīvu un ostas zemesgabalu Buļļuciems 2104 Lielupes pusē.

2.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu teritorija atrodas : Jauktas darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorijā (J), Kūrorta teritorijā (K), " Priežu parka" rajonā ar apbūvi un Daudzstāvu dzīvojamā teritorijā (DzD). Daļa teritorijas atrodas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā. Teritorijā atrodas 2 artēziskie urbumi ar aizsargjoslu.

2.3.  Apbūves noteikumos jauktas darījumu, atpūtas un dzīvojamās teritorijas (J) nozīmē zemesgabalus, kur primārais izmantošanas veids ir darījumu, tirdzniecības un/vai apkalpes iestāžu, atpūtas iestāžu un savrupmāju apbūve, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana.

2.4. Apbūves noteikumos kūrorta teritorija (K) nozīmē zemesgabalus, kur primārais zemes, ēkas un citas būves vai tās daļas izmantošanas veids ir ārstniecības, rehabilitācijas un atpūtas iestāžu un sporta būvju izvietošana, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana.

2.5. Apbūves noteikumos "Priežu parka" rajons ar apbūvi (P) nozīmē zemesgabalus, kur primārais zemes izmantošanas veids ir savrupmāja priežu mežā, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana.

2.6. Apbūves noteikumos daudzstāvu dzīvojamā teritorija (DzD) nozīmē zemesgabalus, kur primārais zemes izmantošanas veids ir dzīvojamā apbūve, galvenokārt ar daudzstāvu daudzdzīvokļu mājām ar īres vai privātiem dzīvokļiem, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana, kas izvietojama dzīvojamo māju pirmajos stāvos, piebūvēta dzīvojamai mājai vai atrodas tajā pašā zemesgabalā un nerada būtisku piesārņojumu.

3. DARBA UZDEVUMS (SASKAŅĀ AR LR 19.10.2004. MK NOTEIKUMU

NR.883 7., 8. UN 70.PUNKTIEM)

3.1. Detālplānojumu izstrādā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 apstiprināto Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem), atbilstoši mēroga noteiktībai detalizējot un precizējot tajā noteiktās teritorijas daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus.

3.2. Detālplānojumā katrai esošajai un plānotajai zemes vienībai parāda pašreizējo izmantošanu, ietverot Latvijas Republikas 2009.gada 6.oktobra. Ministru Kabineta noteikumu Nr.1148 8.1.-8.8.punktu prasības.

3.3. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 30.novembra vienošanos Nr.1.1-16.9/855 „Vienošanās par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 realizācijas kartību un sadarbības līguma noslēgšanu” 2.4.punktu nodrošināt zemesgabalu Buļļuciemā ar kadastra Nr.13000021301, 13000021601 un 13000020102:

3.3.1. pieslēgumus inženierkomunikācijām no zemesgabala Lašu ielā 11 plānotajam molam un pieguļošajai teritorijai;

3.3.2. plānotās ielas un tās turpinājuma – ceļa uz molu projektēšanu.

4. DETĀLPLĀNOJUMA SASTĀVDAĻAS

4.1. Saskaņā ar Latvijas Republikas 2009.gada 6.oktobra. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 51., 52., 53., un 55.punktiem;

4.2. Detālplānojuma min. 4 (četri) sējumus noformēt saskaņā ar Latvijas Republikas 2012.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.916 ”Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”.

4.3. Viens eksemplārs komplektējams atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr1148„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 79.punkta prasībām.

5. DARBA IZSTRĀDĀŠANAS NOSACĪJUMI

5.1. Detālplānojuma projektu izstrādā saskaņā ar Latvijas Republikas 2009.gada 6.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām;

5.2. Detālplānojuma izstrādei izmanto aktualizētu Latvijas ģeodēziskā koordinātu sistēmā LKS 92 izstrādātu topogrāfisko plānu ar mēroga noteiktību 1:500 līdz 1:2000.

5.3. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju, no:

5.3.1. Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes;

5.3.2. VZD Rīgas reģionālās nodaļas;

5.3.3. VAS „Latvijas Valsts ceļi”;

5.3.4. Veselības inspekcijas;

5.3.5. SIA “Jūrmalas Gaisma”;

5.3.6. SIA “Lattelecom” Lielrīgas reģiona;

5.3.7. SIA “Jūrmalas ūdens”;

5.3.8. SIA „Jūrmalas Siltums”;

5.3.9. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

5.3.10. AS “Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa;

5.3.11. Domes būvniecības nodaļas;

5.3.12. Domes ekonomikas un attīstības nodaļas;

5.3.13. Domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas;

5.3.14. Domes inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas;

5.3.15. Valsts Meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības;

5.3.16. Lielupes ostas pārvaldes;

5.3.17. Dabas aizsardzības pārvaldes.

6. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES LAIKA GRAFIKS

6.1. Ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 72. un 73.punktā noteiktos sabiedriskās apspriešanas termiņus.

6.2. Sabiedriskās apspriešanas ietvaros nosūtīt paziņojumus detālplānojuma teritorijā ietverto un tiem blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem.

6.3. Detālplānojuma pirmā redakcija iesniedzama izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc darba uzdevuma apstiprināšanas.

6.4. Sabiedriskās apspriešanas laikā organizēt sabiedrisko apspriedi - tikšanos ar projekta autoriem, iedzīvotājiem un pašvaldības pārstāvjiem.

7. DETĀLPLĀNOJUMA AKCEPTĒŠANA, PIEŅEMŠANA

7.1. Pēc detālplānojuma projekta un izstrādes vadītāja atzinuma izskatīšanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 ‘Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 71.punktam par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai vai detālplānojuma redakcijas precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja atzinumam. Pilsētplānošanas nodaļā tiek iesniegti detālplānojuma pirmās redakcijas materiāli sabiedriskajai apspriešanai, nosūtīšanai visām institūcijām atzinuma sniegšanai. Pieprasījumiem atzinuma saņemšanai jāpievieno detālplānojuma pirmās redakcijas eksemplārs.

7.2. Projekta materiāli sabiedriskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona) un digitālā veidā (*.dgn vai *dwg, un *.pdf formātā).

7.3. Detālplānojuma dokumentāciju izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai domē, pievienojot savu atzinumu. Dome pieņem lēmumu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76.punktam un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantam.

7.4. Detālplānojuma grafiskās daļas plānus iesniegt Pilsētplānošanas nodaļā digitālā veidā (*.dgn, *.dwg, *.dxf formātā), pievienojot iesniegto grafisko materiālu sarakstu.

Sagatavoja R.Ansule

294256223.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 17.septembra lēmumu Nr.511

(protokols Nr.16, 20.punkts)

Projekts

Līgums Nr.____________

par detālplānojuma izstrādes finansēšanu

Jūrmalā, 2012.gada _____________

Jūrmalas pilsētas dome tās izpilddirektora V.Vītoliņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, turpmāk saukts – Vietējā pašvaldība, no vienas puses un

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Baltā kāpa” (reģistrācijas Nr. 40103166942) pilnvarotā persona J. K. (personas kods ***), turpmāk saukts Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs, no otras puses,

abi kopā saukti - Puses, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 13.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” noslēdz šādu līgumu, turpmāk saukts – Līgums :

1. Līguma priekšmets

1.1. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada __________ lēmumu Nr.____ „Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.66 apstiprinātajā detālplānojumā zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11” (prot.Nr.__, ___.punkts) Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs finansē detālplānojuma izstrādi 100 (simts procentu) apmērā.

1.2. Detālplānojums tiek izstrādāts zemesgabaliem Jūrmala, Lašu iela 11 (kad.nr.13000020104), Lašu iela 13 (kad.nr.13000020105), Lašu iela 14 (kad.nr.13000020125), Lašu iela 15 (kad.nr.13000020106), Lašu iela 16 (kad.nr.13000020124), Lašu iela 17 (kad.nr.13000020107), Lašu iela 18 (kad.nr.13000020123), Lašu iela 19 (kad.nr.13000020108), Lašu iela 20 (kad.nr.13000020122), Lašu iela 21 (kad.nr.13000020109), Lašu iela 22(kad.nr.13000020121), Lašu iela 23 (kad.nr.13000020110), Lašu iela 24 (kad.nr.13000020124), Lašu iela 25 (kad.nr.13000020111), Lašu iela 26 (kad.nr.13000020119), Lašu iela 27 (kad.nr.13000020112), Lašu iela 28 (kad.nr.13000020118), Lašu iela 29 (kad.nr.13000020113), Lašu iela 30 (kad.nr.13000020117), Lašu iela 31 (kad.nr.13000020114), Lašu iela 32 (kad.nr.13000020116), Lašu iela 34 (kad.nr.13000020115), Lašu iela 1111 (kad.nr.13000020126).

1.3. Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Rita Ansule.

2. Pašvaldības izdevumu detālplānojuma izstrādes

procedūras nodrošināšanai apmaksas kārtība un termiņi

2.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs apņemas segt pašvaldības izdevumus Ls 500.00 apmērā (papildus maksājot PVN) par detālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada ____ lēmumu Nr.____ „Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.66 apstiprinātajā detālplānojumā zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11.” un Līguma 3.punktu, šādā kārtībā:

2.1.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas veic priekšapmaksu 50% apmērā (Ls 250.00 apmērā, papildus maksājot PVN);

2.1.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā pirms detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas domē veic atlikušo maksājumu 50% apmērā (Ls 250.00 apmērā, papildus maksājot PVN).

3. Pušu saistības

3.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums veikt maksājumus Pašvaldībai Līgumā noteiktā apmērā un kārtībā.

3.2. Vietējai pašvaldībai ir pienākums nodrošināt detālplānojuma izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar LR spēkā esošo normatīvu prasībām.

3.3. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi.

3.4. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums nodrošināt Pašvaldību ar nepieciešamajiem informatīvajiem materiāliem, to iesniegšanai Jūrmalas pilsētas domes komitejās un sēdēs pēc detālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma.

3.5. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums sagatavot nepieciešamos informatīvos materiālus sabiedriskās apspriešanas uzsākšanai un publicēt paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu.

3.6. Vietējā pašvaldība nodrošina detālplānojuma teritorijā un tai pieguļošo zemes īpašnieku un iedzīvotāju rakstisku informēšanu, nosūtot paziņojumus par sabiedriskās apspriešanas pasākumiem.

3.7. Vietējā pašvaldība nodrošina nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Jūrmalas pilsētas domes komitejās un sēdēs.

3.8. Vietējā pašvaldība publicē nepieciešamos paziņojumus pašvaldības mājaslapā internetā, vietējā laikrakstā un paziņojumu par detālplānojuma uzsākšanu un apstiprināšanu arī laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3.9. Vietējā pašvaldība pieprasa detālplānojuma izstrādei nepieciešamos nosacījumus no institūcijām, kas minētas Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada lēmuma Nr. otrā pielikuma 5.3.punktā.

3.10. Vietējā pašvaldība nodod Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam šādus dokumentus vai to kopijas :

3.10.1. Saņemtos nosacījumus un atzinumus;

3.10.2. Sabiedriskās apspriešanas protokolus.

3.11. Pēc detālplānojuma galīgās redakcijas izstrādāšanas, izstrādes vadītājs iesniedz to izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domē, pievienojot savu atzinumu. Vietējai pašvaldībai ir pienākums Jūrmalas pilsētas domes sēdē izskatīt detālplānojuma projektu un pieņemt vienu no lēmumiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

3.12. Ja Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs nepilda Līguma 2.1.punktā noteikto kārtību, tad Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs Vietējai pašvaldībai par katru nokavēto dienu maksā līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no 2.1.punktā minētās summas.

3.13. Detālplānojuma izstrādes finansēšanas kārtību nosaka Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un detālplānojuma izstrādātājs, savstarpēji vienojoties (ja detālplānojuma ierosinātājs pats neizstrādā detālplānojumu), līgumā norādot Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 63.punktā noteikto.

4. Strīdu izskatīšanas kārtība

4.1. Strīdi, kas rodas Līguma neizpildes gadījumā, tiek risināti sarunu ceļā.

4.2. Ja sarunu ceļā nevar panākt vienošanos, tad strīds tiek risināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5. Papildus nosacījumi

5.1. Līgumā izdarīti grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie iesniegti rakstiski un apstiprināti ar Pušu parakstiem.

5.2. Jautājumus, kas nav minēti Līgumā, Puses risina saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

5.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Vietējai pašvaldībai, otrs - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam.

Pašvaldība:

Jūrmalas pilsētas dome

Jomas 1/5, Jūrmala, LV-2015

n/m reģ. Nr. 90000056357

Konta Nr. LV81PARX0002484577002

AS ”Citadele banka”,

SWIFT kods: PARXLV22

_________________________________

(V.Vītoliņš)

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Baltā kāpa”

reģistrācijas nr.40103166942)

pilnvarotā persona J. K.

personas kods ***

__________________________________

(J.K.)


Lejupielāde: DOC un PDF