Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 17.septembrīNr. 512

protokols Nr. 16, 22. punkts

Par nekustamā īpašuma Jasmīnu ielā 20, Jūrmalā pirkumu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 7.jūnija lēmumu Nr.312 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jasmīnu ielā 20 atsavināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 9. un 12.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Izsoles komisijas 2012.gada 23.augusta protokolu Nr.8-7/8 un to, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Habita” (vienotais reģistrācijas numurs 40103534423) ir veikusi visu maksājumu Ls 53000,00 (piecdesmit trīs tūkstoši latu 00 santīmu) apmērā par nekustamā īpašuma Jasmīnu ielā 20, Jūrmalā pirkumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2012.gada 23.augustā notikušās nekustamā īpašuma Jasmīnu ielā 20, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 007 7011, izsoles rezultātus.

2. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Habita” (vienotais reģistrācijas numurs 40103534423) par nekustamā īpašuma Jasmīnu ielā 20, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 007 7011, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 007 7011, kopējā platība 557 m2, viendzīvokļa dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 1300 007 7011 001), šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 007 7011 003), šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 007 7011 004) un šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 007 7011 005) pirkumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) septiņu dienu laikā sagatavot lēmuma 2.punktā minēto pirkuma līgumu.

4. Apstiprināt ar lēmuma 2.punktā minētās mantas atsavināšanu saistītos izdevumus saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 17.septembra lēmumu Nr.512

(protokols Nr.16, 22.punkts)

Izdevumu tāme

1. Samaksa AS „BDO” par īpašuma novērtējumu Ls 183,00

2. Samaksa SIA „Infinitum” par tehniskā stāvokļa novērtējumu Ls 280,60

3. Samaksa par sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Ls 102,00

Kopā: Ls 565,60


Lejupielāde: DOC un PDF