Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 17.septembrīNr. 514

protokols Nr. 16, 24. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Dzirnavu ielā 47-7,
Jūrmalā pirkumu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 7.jūnija lēmumu Nr.315 „Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 47-7 atsavināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 9. un 12.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Izsoles komisijas 2012.gada 23.augusta protokolu Nr.8-7/7 un to, ka D.V. (personas kods ***) ir veikusi visu maksājumu Ls 760,00 (septiņi simti sešdesmit latu 00 santīmu) apmērā par dzīvokļa īpašuma Dzirnavu ielā 47-7, Jūrmalā pirkumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2012.gada 23.augustā notikušās dzīvokļa īpašuma Dzirnavu ielā 47-7, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 900 4482, izsoles rezultātus.

2. Noslēgt līgumu ar D.V. (personas kods ***) par dzīvokļa īpašuma Dzirnavu ielā 47-7, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 900 4482, kas sastāv no dzīvokļa Nr.7 kopējā platībā 21,1 m2, kopīpašuma 2110/15640 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītām būvēm – 002, 003 un zemes (kadastra numurs 1300 021 8709), pirkumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) septiņu dienu laikā sagatavot lēmuma 2.punktā minēto pirkuma līgumu.

4. Apstiprināt ar lēmuma 2.punktā minētās mantas atsavināšanu saistītos izdevumus saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 17.septembra lēmumu Nr.514

(protokols Nr.16, 24.punkts)

Izdevumu tāme

1. Samaksa AS „BDO” par īpašuma novērtējumu Ls 183,00

2. Samaksa SIA „Infinitum” par tehniskā stāvokļa novērtējumu Ls 195,20

3. Samaksa par sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Ls 85,00

Kopā: Ls 463,20


Lejupielāde: DOC un PDF