Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 17.septembrīNr. 515

protokols Nr. 16, 25. punkts

Par kultūrvēsturisko mantojumu

Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.7142 reģistrēts nekustamais īpašums Tukuma ielā 42, Jūrmala, kadastra numurs 1300 026 4908, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 13779 m2, uz zemes gabala atrodas viesnīca (kadastra apzīmējums 1300 026 4908 001). Īpašuma tiesības nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „OMINASIS LATVIA”. Kā lietu tiesība zemesgrāmatā nostiprināta atzīme – viesnīca ir valsts nozīmes kultūras piemineklis ar valsts aizsardzības Nr.5427, saglabājama un rekonstruējama. Ir noteikts, minētajā ēkā atrodas valsts nozīmes mākslas pieminekļi: interjera dekoratīvā apdare bibliotēkā (valsts aizsardzības Nr.3465), ēdamzālē (Nr.3466), hallē (Nr.3467), vestibilā (Nr.3468), „Rozā salonā” (Nr.3469).

Latvijas Republikas likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 27.panta pirmajā daļā noteikts, ka nekustamos kultūras pieminekļus, kas nepieciešami sabiedrības vajadzību nodrošināšanai, tai skaitā tos, kuru saglabāšanu īpašnieks nenodrošina, var atsavināt Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

Latvijas Republikas Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 2.pantā noteikts, ka nekustamo īpašumu atsavina valsts aizsardzības, vides aizsardzības, veselības aizsardzības vai sociālās nodrošināšanas vajadzībām, sabiedrībai nepieciešamu kultūras, izglītības un sporta objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai vai transporta infrastruktūras attīstībai, kā arī citu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai, ja šis mērķis nav sasniedzams ar citiem līdzekļiem.

Ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma īpašnieks nenodrošina valsts nozīmes kultūras pieminekļa saglabāšanu, ko apstiprina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 2012.gada 22.augusta atzinums par ugunsnedrošu situāciju rekonstruējamā objektā, kā rezultātā pastāv reāli ugunsgrēka draudi, kā arī, lai nodrošinātu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas projekta īstenošanu un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 27.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ierosināt nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 42, kadastra numurs 1300 026 4908, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 13779 m2 un viesnīcas (kadastra apzīmējums 1300 026 4908 001) atsavināšanu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai sabiedrības interesēs.

2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram Valdim Vītoliņam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF