Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 17.septembrīNr. 517

protokols Nr. 16, 27. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā,
Smilšu ielā 12 daļas pirkumu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 17.panta otro daļu un 25.pantu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumu Nr.374 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Smilšu ielā 12 korpuss-1 garāžas ēkas Nr.6 izsoles noteikumu apstiprināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 4., 5. un 15.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Privatizācijas komisijas 2012.gada 11.septembra izsoles protokolu Nr.8-4/3 un to, ka kopīpašnieks - pirmpirkuma tiesīgā persona A.A. ir veikusi visu maksājumu Ls 2400 (divi tūkstoši četri simti latu) apmērā par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Smilšu ielā 12 k-1, kas sastāv no garāžas ēkas Nr.6 un zemesgabala 590/2939 d.d. pirkumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar A.A. (personas kods ***) par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Smilšu ielā 12 k-1, kas sastāv no garāžas ēkas Nr.6 (kopīpašuma 444/617 d.d. no ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2615 002) un zemesgabala 590/2939 d.d. no kopējās platības 849 m2, pirkumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) septiņu dienu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto pirkuma līgumu.

3. Apstiprināt ar lēmuma 1.punktā minētā objekta izsoli saistītos izdevumus saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 17.septembra lēmumu Nr.517

(protokols Nr.16, 27punkts)

Izdevumu tāme

1.Samaksa AS „BDO” par īpašuma novērtējumu Ls 183,00

2.Samaksa par sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Ls 76,50

Kopā: Ls 259,50


Lejupielāde: DOC un PDF