Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 22.augusta 492.lēmumu

2012.gada 1.novembrīNr. 577

protokols Nr. 18, 1. punkts

Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” II kārta

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.daļu, ievērojot 2012.gada 14.augusta Latvijas Ministru kabineta noteikumus Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums” un 2012.gada 5.oktobra Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā publicēto aicinājumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piedalīties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātajā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” (II kārta), iesniedzot projekta pieteikumu par energoefektivitātes pasākumu - siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas veikšanu Jūrmalas pilsētas skolās, kuras izmanto pašvaldības autonomās funkcijas – izglītības nodrošināšanai (saskaņā ar pielikumu).

2. Pretendēt uz KPFI finansējuma saņemšanu 600 000 LVL (seši simti tūkstoši lati) apmērā jeb 53% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām - LVL 1 137 197 LVL (viens miljons viens simts trīsdesmit septiņi tūkstoši viens simts deviņdesmit septiņi lati).

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā:

3.1. piešķirt KPFI projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas skolās”  īstenošanai līdzfinansējumu 537 197 LVL (pieci simti trīsdesmit septiņi tūkstoši viens simts deviņdesmit septiņi lati) jeb 47% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām;

3.2. projekta līdzfinansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu no Valsts kases;

3.3. ēkām, kurās plānotas projekta aktivitātes, vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tās netiks demontētas.

4. Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai sadarbojoties ar Būvniecības nodaļu nodrošināt projekta pieteikuma iesniegšanu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2012.gada 2.novembrim (ieskaitot).

5. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram V.Vītoliņam.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 1.novembra lēmumu Nr.577

(protokols Nr.18, 1.punkts)

Projekta finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs

Ekonomikas un attīstības nodaļa

Projekta nosaukums

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas skolās Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā
(Mežmalas vidusskola un Peldēšanas un futbola skola)

Funkcionālās klasifikācijas kods

04.510

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar līgumu:

LVL 1 137 197 / KPFI 53% jeb LVL 600 000 / Pašvaldība 47% jeb LVL 537 197

Pozīcija / gads

2011.gada gaidāmā izpilde

2012.

2013.

2014.

2015.

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā

0

0

0

0

15 510

15 510

1 267 197

145 510

0

Atlikums gada sākumā, t.sk.

0

0

0

0

145 510

0

no pašvaldības budžeta

0

0

145 510

0

no valsts budžeta

0

no ES fonda

0

no ārvalstu finanšu palīdzības

0

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

15 510

15 510

130 000

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

537 197

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (18.6.3.0.)

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.), (18.6.2.0)

0

600 000

Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

Pārējie pašvaldības budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti (18.6.9.0.)

0

IZDEVUMI kopā

0

0

0

0

0

15 510

1 121 687

0

0

1000

Atlīdzība

0

0

0

0

0

1100

Mēnešalga

0

0

0

0

0

1110

Mēneša amatalga

0

0

0

0

0

1119

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)

0

1150

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata

0

1200

Darba devēja valsts soc. apdroš. obl. iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

0

0

0

0

0

1210

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

0

2000

Preces un pakalpojumi

0

0

0

0

0

2100

Komandējumi un dienesta braucieni

0

0

0

0

0

2110

Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni

0

0

0

0

0

2111

Dienas nauda

0

2112

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi

0

2120

Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni

0

0

0

0

0

2121

Dienas nauda

0

2122

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi

0

2200

Pakalpojumi

0

0

0

0

0

2210

Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi

0

0

0

0

0

2211

Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi

0

2212

Telefona abonēšanas maksa, vietējo un tālsarunu apmaksa, interneta pakalpojumu sniedzēju apmaksa

0

2214

Mobilā telefona abonēšanas maksas un sarunu apmaksa

0

2219

Pārējie sakaru pakalpojumi

0

2220

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

0

0

0

0

0

2221

Izdevumi par apkuri

0

2222

Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju

0

2223

Izdevumi par elektroenerģiju

0

2224

Izdevumi par atkritumu izvešanu

0

2229

Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem

0

2230

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi

0

0

0

0

0

2231

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana

0

2232

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem

0

2233

Izdevumi par transporta pakalpojumiem

0

2234

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem

0

2235

Semināru, kursu, kongresu un konferenču apmaksa

0

2236

Bankas komisija, pakalpojumi

0

2239

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi

0

2240

Remontadarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)

0

0

0

0

0

2241

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts

0

2242

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts

0

2243

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana

0

2244

Ēku, būvju un telpu uzturēšana

0

2246

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana

0

2247

Apdrošināšanas izdevumi

0

2248

Profesionālās darbības civiltiesiskās apdrošināšanas izdevumi

0

2249

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi

0

2250

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi

0

0

0

0

0

2251

Informācijas sistēmas uzturēšana

0

2252

Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi

0

2259

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

0

2260

Īre un noma

0

0

0

0

0

2261

Ēku, telpu īre un noma

0

2262

Transportlīdzekļu noma

0

2263

Zemes noma

0

2264

Iekārtu un inventāra īre un noma

0

2269

Pārējā noma

0

2270

Citi pakalpojumi

0

0

0

0

0

2275

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

0

2276

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem

0

2278

Iestādes iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas izdevumi

0

2279

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

0

0

0

0

0

2310

Biroja preces un inventārs

0

0

0

0

0

2311

Biroja preces

0

2312

Inventārs

0

2313

Spectērpi

0

2320

Kurināmais un enerģētiskie materiāli

0

0

0

0

0

2321

Kurināmais

0

2322

Degviela

0

2329

Pārējie enerģētiskie materiāli

0

2330

Materiāli un izejvielas palīgražošanai

0

2340

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, med.instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana

0

0

0

0

0

2341

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces

0

2344

Medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana

0

2350

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

0

0

0

0

0

2351

Remontmateriāli

0

2352

Saimniecības materiāli

0

2353

Elektroiekārtu remonta un uzturēšanas materiāli

0

2354

Transportlīdzekļu uzturēšana un remontmateriāli

0

2355

Datortehnikas remonta un uzturēšanas materiāli

0

2359

Pārējās kārtējo remontu materiālu izmaksas

0

2360

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana

0

0

0

0

0

2361

Mīkstais inventārs

0

2362

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi

0

2363

Ēdināšanas izdevumi

0

2364

Formas tērpi un speciālais apģērbs

0

2365

Uzturdevas kompensācija naudā

0

2366

Apdrošināšanas izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai

0

2369

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi, kuri nav minēti citos koda 2360 apakškodos

0

2370

Mācību līdzekļi un materiāli

0

2380

Specifiskie materiāli un inventārs

0

0

0

0

0

2381

Munīcija

0

2389

Pārējie specifiskas lietošanas materiāli un inventārs

0

2390

Pārējās preces

0

2400

Izdevumi periodikas iegādei

2500

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

0

0

0

0

0

2510

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

0

0

0

0

0

2512

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi

0

2513

Budžeta iestādes nekustamā īpašuma nodokļa (t.sk. zemes nodokļa parāda) maksājumi budžetā

0

2515

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi

0

2519

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas

0

2800

Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi

0

3000

Subsīdijas un dotācijas

0

0

0

0

0

3290

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros

0

0

0

0

0

3291

Subsīdijas un dotācijas biedrībām un nodibinājumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

0

3292

Subsīdijas un dotācijas komersantiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

0

3293

Atmaksa komersantiem par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu (pasākumu) īstenošanu

0

3294

Atmaksa biedrībām un nodibinājumiem par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu (pasākumu) īstenošanu

0

3295

Atmaksa valsts budžetam no valsts budžeta iestāžu valsts budžeta līdzekļiem vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumiem par iepriekšējos budžeta periodos finansētajiem izdevumiem

0

5000

Pamatkapitāla veidošana

0

0

0

0

15 510

1 121 687

0

0

5100

Nemateriālie ieguldījumi

0

0

0

0

0

5110

Attīstības pasākumi un programmas

0

5120

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības

0

0

0

0

0

5121

Datorprogrammas

0

5129

Pārējās licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības

0

5130

Pārējie nemateriālie ieguldījumi

0

5140

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

0

5170

Kapitālsabiedrību iegādes rezultātā iegūtā nemateriālā vērtība

0

5200

Pamatlīdzekļi

0

0

0

0

15 510

1 121 687

0

0

5210

Zeme, ēkas un būves

0

0

0

0

0

5211

Dzīvojamās ēkas

0

5212

Nedzīvojamās ēkas

0

5213

Transporta būves

0

5214

Zeme zem ēkām un būvēm

0

5215

Kultivētā zeme

0

5216

Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme

0

5217

Pārējā zeme

0

5218

Celtnes un būves

0

5219

Pārējais nekustamais īpašums

0

5220

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

0

5230

Pārējie pamatlīdzekļi

0

0

0

0

0

0

0

5231

Transportlīdzekļi

0

5232

Saimniecības pamatlīdzekļi

0

5233

Bibliotēku krājumi

0

5234

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi

0

5236

Antīkie un citi mākslas priekšmeti

0

5237

Citas vērtslietas

0

5238

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

0

5239

Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi

0

5240

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība

0

5250

Kapitālais remonts un rekonstrukcija

15 510

1 121 687

5260

Bioloģiskie un pazemes aktīvi

0

0

0

0

0

5269

Pārējie bioloģiskie un lauksaimniecības aktīvi

0

5270

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos

0

6240

Valsts nodarbinātības pabalsti naudā

0

0

0

0

0

6241

Bezdarbnieku pabalsti

0

6242

Bezdarbnieku stipendija

0

6291

Stipendijas

0

7000

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība

0

0

0

0

0

7200

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti

0

0

0

0

0

7246

Pašvaldību atmaksu valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemtajiem, bet neizlietotajiem valsts budžeta transfertiem uzturēšanas izdevumiem, par neatbilstoši veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)

0

7700

Starptautiskā sadarbība

0

0

0

0

0

7710

Biedru naudas un dalības maksa starptautiskajās institūcijās

0

0

0

0

0

7711

Biedru naudas un dalības maksa Eiropas Savienības starptautiskajās institūcijās

0

7712

Biedru naudas un dalības maksa pārējās starptautiskajās institūcijās

0

7720

Pārējie pārskaitījumi ārvalstīm

0

Atlikums perioda beigās, t.sk:

atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010000 bankā

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā

145 510


Lejupielāde: DOC un PDF