Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 1.novembrīNr. 582

protokols Nr. 18, 7. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 30

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RER – MĀJA 2” (vienotais reģistrācijas kods 40003965257) 2012.gada 6.augusta iesniegumu Nr.1.2-1/2949 ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.004 (būves kadastra apzīmējums 1300 004 7202 004) Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 30, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2012.gada 07.septembra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietas, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.100000064500, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, pilnvara, Dzīvokļa nodaļas izziņa, ēkas arhitektoniskais novērtējums.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būvi.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.11-06/2169 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2012.gada 07.septembra protokolu Nr.9, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „RER – MĀJA 2” (vienotais reģistrācijas kods 40003965257) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.004 (būves kadastra apzīmējums 1300 004 7202 004) Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 30.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF