Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 1.novembrīNr. 585

protokols Nr. 18, 10. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Slokas ielā 64

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „DZINTARA PROSPEKTS” (vienotais reģistrācijas kods 40003719839) pilnvarotās personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „GRAF X” (vienotais reģistrācijas kods 40003158614) 2012.gada 17.septembra iesniegumu Nr.1.2-1/3620 ar lūgumu atļaut nojaukt ēkas Nr.007, Nr.011, Nr.013, Nr.014, Nr.015, Nr.022, Nr.023, Nr.024 (būvju kadastra apzīmējumi 1300 010 3409 007, 1300 010 3409 011, 1300 010 3409 013, 1300 010 3409 014, 1300 010 3409 015, 1300 010 3409 022, 1300 010 3409 023, 1300 010 3409 024) Jūrmalā, Slokas ielā 64, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2012.gada 09.oktobra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietas, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.3552, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, pilnvara, Dzīvokļa nodaļas izziņa.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2012.gada 09.oktobra protokolu Nr.10, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „DZINTARA PROSPEKTS” (vienotais reģistrācijas kods 40003719839) atļaut nojaukt ēkas Nr.007, Nr.011, Nr.013, Nr.014, Nr.015, Nr.022, Nr.023, Nr.024 (būvju kadastra apzīmējumi 1300 010 3409 007, 1300 010 3409 011, 1300 010 3409 013, 1300 010 3409 014, 1300 010 3409 015, 1300 010 3409 022, 1300 010 3409 023, 1300 010 3409 024) Jūrmalā, Slokas ielā 64.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF