Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 1.novembrīNr. 586

protokols Nr. 18, 11. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Teātra ielā 7

Pamatojoties uz V.L. (personas kods ***) pilnvarotās personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Projektēšanas biroja ARHIS” (vienotais reģistrācijas kods 40003026957) 2012.gada 10.septembra iesniegumu Nr.1.2-1/3553 ar lūgumu atļaut nojaukt vasarnīcu Nr.003 (būves kadastra apzīmējums 1300 009 2902 003) Jūrmalā, Teātra ielā 7, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2012.gada 09.oktobra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.6709, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, ēkas arhitektoniskais novērtējums, pilnvara, Dzīvokļa nodaļas izziņa.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būvi.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.11-06/1852 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2012.gada 09.oktobra protokolu Nr.10, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam V.L. (personas kods ***) atļaut nojaukt vasarnīcu Nr.003 (būves kadastra apzīmējums 1300 009 2902 003) Jūrmalā, Teātra ielā 7.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

3. Saskaņā ar VKPAI atzinumu Nr.11-06/1852 veicama nojaucamās ēkas Nr.003 fasāžu uzmērījumi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF