Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 1.novembrīNr. 587

protokols Nr. 18, 12. punkts

Par zemes vienību Jomas ielā 23, Jūrmalā
un Jomas ielā 25, Jūrmalā apvienošanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” rīkotājdirektora U.G. 2012.gada 19.oktobra iesniegumu Nr.27, (Reģistrācijas Nr.1.2-1/4077) ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes vienību Jomas ielā 23, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2316 un Jomas ielā 25, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2306 apvienošanu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” ir saņēmusi zemes vienību Jomas ielā 23, Jūrmalā un Jomas ielā 25, Jūrmalā īpašnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MS investīciju fonds” valdes locekļa M.S. iesniegumu izstrādāt zemes vienību apvienošanas projektu minētajiem īpašumiem.

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta trešā punkta otro apakšpunktu „Zemes ierīcības projekts nav jāizstrādā, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums”, Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību apvienošanu Jomas ielā 23, Jūrmalā ar kopējo platību 491m2 un Jomas ielā 25, Jūrmalā ar kopējo platību 955m2. Noteikt, ka zemes vienība Jomas ielā 25, Jūrmalā platība pēc zemes vienību apvienošanas ir 1446m2, saskaņā ar grafisko pielikumu.

1.1. Noteikt, ka Jomas ielā 25, Jūrmalā zemes vienības daļai 491m2 platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir Individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601, zemes vienības daļai 955m2 platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve – 0908.

1.2. Zemes vienībai Jomas ielā 25, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā nosakot jaunus apgrūtinājumus:

1.2.1. zemes vienības daļa 88m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

1.2.2. zemes vienības daļa 122m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

1.2.3. zemes vienība daļa 34m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi (120601);

1.2.4. zemes vienība atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

1.2.5. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

1.2.6. ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2316 001 ir vēsturiska fona apbūves ēka, kas saglabājama kā apjomi, vietējās nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010103).

1.3. Uzdot zemes vienības Jomas ielā 25, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2. Likvidēt adresi zemes vienībai Jomas ielā 23, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2316.

3. Likvidēt adresi administratīvajai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2306 002 Jomas iela 25, Jūrmala un piešķirt adresi Jomas iela 25, korpuss 1, Jūrmala.

4. Likvidēt adresi vasarnīcas ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2316 001 Jomas iela 23, Jūrmala un piešķirt adresi Jomas iela 25, korpuss 2, Jūrmala.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF