Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 1.novembrīNr. 588

protokols Nr. 18, 13. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.396
„Par zemes vienību Jūrmalā, Slokas ielā 69A un
Jūrmalā, Slokas ielā 69B robežu maiņas apstiprināšanu”

Izskatot Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 18.oktobrī saņemto vēstuli Nr.14-1/3135 ar lūgumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmajā punktā noteikto, veikt kļūdas labojumu Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.396 „Par zemes vienību Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Jūrmalā, Slokas ielā 69B robežu maiņas apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmuma Nr.396 „Par zemes vienību Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Jūrmalā, Slokas ielā 69B robežu maiņas apstiprināšanu” 2.punktā ir kļūdaini noteikta izveidotās zemes vienības Slokas ielā 69, Jūrmalā kopējā platība.

Ņemot vērā iepriekš minēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.396 „Par zemes vienību Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Jūrmalā, Slokas ielā 69B robežu maiņas apstiprināšanu”:

Lēmuma 2.punktā izveidotajai zemes vienībai Slokas ielā 69, Jūrmalā noteikto kopējo platību „42871m2” aizstāt ar kopējo platību „46437m2”.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF