Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 1.novembrīNr. 589

protokols Nr. 18, 14. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales
apstiprināšanu Egļu ielā 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Metrum” konsultantes – koordinatores I.O. 2012.gada 10.oktobra iesniegumu Nr.363/a/31-2012 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Egļu ielā 8, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 014 5327) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Metrum” ir saņēmusi zemes vienības Egļu ielā 8, Jūrmalā īpašnieces D.S. iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 18.septembra lēmumu Nr.531 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Egļu ielā 8, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Egļu ielā 8, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Metrum” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Egļu ielā 8, Jūrmalā ar kopējo platību 3303m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1500m2 platībā un piešķirot adresi Vasaras iela 7, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Egļu ielā 8, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 1803m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Egļu iela 8, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Egļu ielā 8, Jūrmalā:

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.2. zemes vienības daļa 61m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

2.2.3. zemes vienības daļa 175m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar gāzes vadu ar spiedienu no 0,4 megapaskāliem līdz 5m. (12080102);

2.2.4. zemes vienības daļa 154m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju 2.5m no līnijas ass (120401);

2.2.5. zemes vienības daļa 101m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar kanalizācijas spiedvadu, kas atrodas līdz 2m dziļumā, 3m no vada ārējās malas (12010201);

2.2.6. zemes vienības daļa 156m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar kanalizācijas spiedvadu, kas atrodas līdz 2m dziļumā, 3m no vada ārējās malas (12010101);

2.2.7. zemes vienības daļa 29m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju 1m no līnijas ass (120502);

2.2.8. zemes vienība atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

2.2.9. zemes vienības daļa 4m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu, kas atrodas līdz 2m dziļumā 3m no vada ārējās malas (12010101).

2.3. Uzdot zemes vienības Egļu ielā 8, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Vasaras ielā 7, Jūrmalā ar kopējo platību 1500m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Vasaras ielā 7, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Vasaras ielā 7, Jūrmalā:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. zemes vienības daļa 339m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

3.2.3. zemes vienības daļa 122m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar kanalizācijas spiedvadu, kas atrodas līdz 2m dziļumā, 3m no vada ārējās malas (12010201);

3.2.4. zemes vienības daļa 30m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar gāzes vadu ar spiedienu no 0,4 megapaskāliem līdz 5m. (12080102);

3.2.5. zemes vienības daļa 113m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju 2.5m no līnijas ass (120401);

3.2.6. zemes vienības daļa 14m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu, kas atrodas līdz 2m dziļumā 3m no vada ārējās malas (12010101);

3.2.7. zemes vienības daļa 59m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu, kas atrodas līdz 2m dziļumā 3m no vada ārējās malas (12010101);

3.2.8. zemes vienības daļa 18m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar gāzes vadu ar spiedienu no 0,4 megapaskāliem līdz 5m. (12080102);

3.2.9. zemes vienība atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102).

3.3. Uzdot zemes vienības Vasaras ielā 7, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF