Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 1.novembrīNr. 590

protokols Nr. 18, 15. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales
apstiprināšanu Raunas ielā 3505, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Metrum” lietvedes T.R. 2012.gada 4.oktobra iesniegumu Nr.1078/a/10-2012 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Raunas ielā 3505, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 009 3505) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Metrum” ir saņēmusi Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora Valda Vītoliņa iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu pašvaldības īpašumam Raunas ielā 3505.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 7.augusta lēmumu Nr.505 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Raunas ielā 3505, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Raunas ielā 3505, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Metrum” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Raunas ielā 3505, Jūrmalā ar kopējo platību 4737m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1179m2 platībā un piešķirot adresi Raunas iela 1, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Raunas ielā 3505, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 3558m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Raunas ielā 3505, Jūrmalā lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījumā un ceļu zemes nodalījuma joslā - 1101.

2.2. Zemes vienībai Raunas ielā 3505, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.2., nosakot jaunus apgrūtinājumus, (apgrūtinājumu platību precizē zemes vienību instrumentāli uzmērot):

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.2. zemes vienība daļa atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas teritorijā (110101);

2.2.3. zemes vienība atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102).

2.3. Uzdot zemes vienības Raunas ielā 3505, Jūrmalā īpašniekam: atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Raunas iela 1, Jūrmalā ar kopējo platību 1179m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Raunas ielā 1, Jūrmalā lietošanas mērķis ir dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa – 0501.

3.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Raunas ielā 1, Jūrmalā, (apgrūtinājumu platību precizē zemes vienību instrumentāli uzmērot):

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103).

3.3. Uzdot zemes vienības Raunas ielā 1, Jūrmalā īpašniekam: atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF