Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 1.novembrīNr. 599

protokols Nr. 18, 24. punkts

Par bezmantinieka mantas – dzīvokļa īpašuma Nr.33, Tērbatas ielā 41, Jūrmalā
un dzīvokļa īpašuma Nr.53, Skolas ielā 28, Jūrmalā,
nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” 2012.gada 26.septembra vēstulē Nr.1.17/8021 un 2012.gada 15.oktobra vēstulē Nr.1.17/8390 piedāvā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pārņemt īpašumā dzīvokļu īpašumus Nr.33 Tērbatas ielā 41, Jūrmalā un Nr.53 Skolas ielā 28, Jūrmalā.

Dzīvokļa īpašums Nr.33, Tērbatas ielā 41, Jūrmalā pamatojoties uz Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres I.M. 2012.gada 10.augusta aktu Nr.4683 „Par mantojuma lietas izbeigšanu”, atzīts par bezmantinieka mantu. Mantojuma lietā iesniegta kreditora akciju sabiedrības „ABLV Bank” pretenzija 61334,06 latu apmērā. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.10000057834 33 IV.daļas 1.,2.iedaļas ierakstu Nr.5.1. un 3.iedaļas ierakstu Nr.1.1. uz dzīvokļa īpašumu nostiprināta hipotēka 5060,18 latu apmērā un 74829,22 latu apmērā.

Dzīvokļa īpašums Nr.53, Skolas ielā 28, Jūrmalā pamatojoties uz Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres A.G. 2011.gada 16.septembra apliecību Nr.11404 „Par mantojuma lietas izbeigšanu”, atzīts par bezmantinieka mantu. Mantojuma lietā iesniegtas kreditoru akciju sabiedrības „GE Money Bank”, akciju sabiedrības „GE Money”, akciju sabiedrības „Latvenergo”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lattelekom” un Jūrmalas pilsētas domes pretenzijas par kopējo summu 6240,39 latu apmērā. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.5902 53 IV.daļas 3.iedaļas ierakstu Nr.1.1. uz dzīvokļa īpašumu nostiprināta hipotēka 18000,00 latu apmērā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Nepārņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr.33, Tērbatas ielā 41, Jūrmalā un dzīvokļa īpašumu Nr.53, Skolas ielā 28, Jūrmalā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF