Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 1.novembrīNr. 601

protokols Nr. 18, 26. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 16.oktobra lēmumāNr.901
„Par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas nomas
līguma pārtraukšanu ar V.D. un noslēgšanu ar J.S.”

Ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 1999.gada 18.jūnija lēmumu Nr.1144 „Par īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Drosmes ielā 5” izveidots zemesgabals Jūrmalā, Drosmes ielā 5 723 m2 platībā 11 garāžas ēku uzturēšanai.

Ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2000.gada 18.augusta lēmumu Nr.768 „Par piesaistāmo platību noteikšanu 11 garāžām Jūrmalā, Drosmes ielā 5” garāžas ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3305 007 nepieciešamas zemesgabala 0,10326 d.d. – 74,40 m2 platībā.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2000.gada 23.augusta lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Drosmes ielā 5 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, kadastra numurs 1300 010 3305. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.6581.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 16.oktobra lēmumu Nr.901 „Par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas nomas līguma pārtraukšanu ar V.D. un noslēgšanu ar J.S.” zemesgabala Drosmes ielā 5 0,10326 d.d iznomātas garāžas ēkas īpašniekam J.S. līdz 2016.gada 16.maijam.

Pamatojoties uz Rīgas apgabaltiesas Zvērinātas notāres S.T. 2012.gada 26.septembrī izsniegto Mantojuma apliecību (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma) J.S. mantojumu pieņēma laulātā B.M.K.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2012.gada 16.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 16.oktobra lēmumā Nr.901 „Par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas nomas līguma pārtraukšanu ar V.D. un noslēgšanu ar J.S.”, lēmuma 2.punktu izsakot šādā redakcijā:

„2. Noslēgt līgumu ar B.M.K. (personas kods ***) par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5, kadastra numurs 1300 010 3305, kopējā platība 723 m2, (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) 0,10326 domājamās daļas 74,40 m2 platībā nomu līdz 2016.gada 16.maijam garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3305 007 uzturēšanai.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF