Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 1.novembrīNr. 605

protokols Nr. 18, 30. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11
daļas īres līguma noslēgšanu ar J.I.L.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 1997.gada 24.janvāra lēmumu Nr.65 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Aizputes ielā 11” izveidots zemesgabals Aizputes ielā 11 1044 m2 platībā 16 garāžas ēku uzturēšanai.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 18.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Aizputes ielā 11 ar kadastra Nr.1300 004 7412 un garāžas ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7412 005 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0026 0201.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2012.gada 16.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izīrēt J.I.L. (personas kods ***) nekustamo īpašumu Jūrmala, Aizputes ielā 11, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7412 005 19,80 m2 platībā un zemesgabala 1/16 domājamās daļas (saskaņā ar pievienoto telpu un zemes plānu) uz 12 gadiem.

2. Noteikt telpu īres maksu Ls 22,77 apmērā mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

4. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto īres līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF