Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 1.novembrīNr. 606

protokols Nr. 18, 31. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 1006 daļas
nomas līguma noslēgšanu ar A.K. un G.R.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2002.gada 12.aprīļa lēmumu Nr.298 „Par zemesgabala ieveidošanu Jūrmalā, Dzintari 1006” izveidots zemesgabals Jūrmalā, Dzintari 1006 1851m2 platībā pašvaldības pastāvīgo funkciju pildīšanai – publiska pilsētas skvēra ierīkošanai rekreācijas vajadzībām. Zemesgabalam noteikti apgrūtinājumi – zemesgabals atrodas Rīgas jūras līča piekrastes 300m aizsargjoslā; ievērot mežu apsaimniekošanas noteikumus.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 26.oktobra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Dzintari 1006 ar kadastra Nr.1300 008 1006 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000511831.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2012.gada 18.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iznomāt A.K. (personas kods ***) un G.R. (personas kods ***) zemesgabala Jūrmalā, „Dzintari 1006” ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1006 un kopējo platību 1851 m2 daļu 975 m2 platībā (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) uz pieciem gadiem teritorijas sakopšanai un labiekārtošanai, noteiktajā kārtībā izstrādājot un saskaņojot teritorijas labiekārtojuma projektu, bez tiesībām apbūvēt un norobežot.

2. Līdz saistošo noteikumu pieņemšanai par nomas maksas apmēra noteikšanu zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Informējot Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļu A.K. un G.R. veikt zemesgabala Jūrmalā, „Dzintari 1003” daļas 4550 m2 platībā sakopšanu – atvasu izciršanu un atkritumu savākšanu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF