Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 22.novembrīNr. 619

protokols Nr. 19, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7
„Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punktu, un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikuma Nr.73 „Jūrmalas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Podziņa” nolikums”, ņemot vērā Izglītības komitejas 2012.gada 6.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-57/13), un Finanšu komitejas 2012.gada 16.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmuma Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu” 39. pielikumā „Jūrmalas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Podziņa” darbinieku skaita saraksts, izsakot to jaunā redakcijā atbilstoši lēmuma pielikumam.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 22.novembra lēmumu Nr.619

(protokols Nr.19, 1.punkts)

Jūrmalas PII „Podziņa” darbinieku skaita ( darba vietu) saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

Piemaksa par specifiku

Amatalga

Kopā

Valsts m. d.

Pašv. līdz.

Kopā

Valsts m. d.

Pašv. līdz.

Kopā

Valsts m. d.

Pašv. līdz.

Iestādes vadītāja

1

561

561

112.2

112.2

673.20

673.20

Izglītības metodiķis

0.5

315

140

17.50

31.50

28

3.50

189

168

21.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

8

315

2240

280

504

448

56

3024

2688

336.00

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

0.45

315

126

15.75

28.35

25.20

3.15

170.10

151.20

18.90

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

0.4

315

112

14

25.20

22.40

2.80

151.20

134.40

16.80

Skolotājs logopēds

1.9

315

532

66.50

119.7

106.4

13.3

718.20

638.40

79.80

Speciālais pedagogs

1

315

280

35

63

56

7

378

336

42.00

Izglītības psihologs

0.5

315

140

17.50

31.50

28

3.50

189.00

168

21.00

Skolotāja palīgs

4

250

1000

1000

1000

Saimniecības vadītājs

0.5

420

210

210

210

Fizioterapeits

0.5

370

185

185

185

Medmāsa

0.25

385

96.25

96.25

96.25

Lietvede

0.3

340

102

102

102

Pavārs

1.25

300

375

375

375

Virtuves strādnieks

0.75

202

151.50

151.50

151.50

Remontstrādnieks

0.25

202

50.50

50.50

50.50

Apkopēja

0.25

202

50.50

50.50

50.50

Sētnieks

0.9

202

181.80

181.80

181.80

Sargs

1

243

243

243

243

23.7

6776.55

446.25

915.45

826.20

89.25

8138.25

7602.75

535.50


Lejupielāde: DOC un PDF