Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 22.novembrīNr. 620

protokols Nr. 19, 2. punkts

Par nekustamā īpašuma nodokļa
samaksas termiņu pagarināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta septīto daļu, termiņa sadalīšanas gadījumos tiek aprēķināta nokavējuma nauda vienas ceturtās daļas apmērā no šā likuma 29.panta otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas par katru dienu visā kavējuma periodā. Ja, pagarinājuma termiņam beidzoties, nodokļu maksātājs nokavētos maksājumus nav pilnā apmērā samaksājis vai samaksas termiņus pagarinājis šajā pantā noteiktajā kārtībā, nokavējuma nauda par parāda nesamaksāto daļu visā kavējuma periodā tiek aprēķināta vispārējā kārtībā un parāds tiek piedzīts bezstrīda kārtībā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta sesto daļu, nokavēto nodokļa maksājumi veicami, maksājot proporcionāli pamatparādu un nokavējuma naudu.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta 12.daļu, ja nodokļu maksātājs neievēro lēmumā par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu noteiktos termiņus, nodokļu administrācijai ir tiesības atcelt lēmumu par samaksas termiņa pagarināšanu.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta astoto daļu, nokavēto nodokļu samaksas termiņu pagarinājums (atlikšana, sadalīšana) neatbrīvo maksātāju no pienākuma veikt kārtējos nodokļu maksājumus pilnā apmērā un nodokļu likumos noteiktajos termiņos.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 5.punktu un 24.panta pirmās daļas 1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Noslēgt vienošanās ar N.P. (personas kods ***) par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma par zemi Ls 14.64 un ēkām Ls 6.25 (samaksas termiņš 2012.gada 15.novembris) sadalīšanu termiņos uz laiku līdz 2013.gada 15.februārim, nosakot šādu parāda nomaksas grafiku:

Nekustamā īpašuma par zemi nokavēto nodokļu maksājuma summa (Ls)

Nekustamā īpašuma par ēkām nokavēto nodokļu maksājuma summa (Ls)

Maksājuma termiņš līdz

4.88

2.08

2012.gada 15.decembrim

4.88

2.08

2013.gada 15.janvārim

4.88

2.09

2013.gada 15.februārim

par īpašumu Jūrmalā, ***, kadastra numurs *** (pamats – N.P. 2012.gada 16.oktobra iesniegums (nodokļa administrācijai iesniegts 2012.gada 16.oktobrī).

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas iela 6, LV-1010), iesniedzot pieteikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF