Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 22.novembrīNr. 621

protokols Nr. 19, 5. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda
attīstības programmas 2012.–2015.gadam apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu un otro daļu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam noteiktos mērķus un uzdevumus, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas dzīvojamā fonda attīstību un pašvaldības autonomās funkcijas realizāciju, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības programmu 2012.–2015.gadam saskaņā ar pielikumu.

2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF