Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 22.novembrīNr. 622

protokols Nr. 19, 6. punkts

Par projekta „Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcija-restaurācija”
iesniegšanu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.3.2.aktivitātē
„Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, 2012.gada 23.oktobra Latvijas Republikas Kultūras ministrijas kā atbildīgās iestādes izsludināto atklāta projektu iesniegumu atlasi 3.4.3.2.aktivitātes „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana” un Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģiju 2010-2030, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piedalīties Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.3.2.aktivitātē „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana” atklātā projektu iesniegumu atlasē ar projekta pieteikumu „Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcija-restaurācija”. Projekta īstenošanas laiks 21 mēnesis.

2. Apstiprināt projekta „Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcija-restaurācija” darbības stratēģiju 2015.-2020.gadam, saskaņā ar 1.pielikumu.

3. Noteikt projekta kopējās izmaksas LVL 6 212 000 (t.sk. PVN), saskaņā ar 2.pielikumu, t.sk. ERAF finansējums LVL 4 907 480 (79%), bet Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir LVL 1 304 520 (21%).

4. Projekta priekšfinansējumu un līdzfinansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu no Valsts kases.

5. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu.

6. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai sadarbībā ar Būvniecības nodaļu projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu Latvijas Republikas Kultūras ministrijā, atbilstoši izsludinātajam projektu konkursam.

7. Projekta ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai sadarbībā ar Būvniecības nodaļu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF