Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 22.novembrīNr. 623

protokols Nr. 19, 7. punkts

Par dalību darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.3.2.aktivitātē
„Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana” finansējuma saņemšanai projektam
„Ķemeru parka ar arhitektūru rekonstrukcijai un renovācijai Jūrmalas pilsētā”.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, 2012.gada 23.oktobrī Kultūras ministrijas mājas lapā publiskoto informāciju un projekta budžeta kopsavilkumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piedalīties darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana 3.4.3.pasākuma „Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” 3.4.3.2.aktivitātē „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana” finansējuma saņemšanai ar projektu „Ķemeru parka ar parka arhitektūru rekonstrukcija un renovācija Jūrmalas pilsētā”. Projekta īstenošanas laiks – 24 mēneši.

2. Apstiprināt projekta „Ķemeru parka ar arhitektūru rekonstrukcija un renovācija Jūrmalas pilsētā” darbības stratēģiju 2015.–2020.gadam, saskaņā ar 1.pielikumu.

3. Noteikt projekta kopējās izmaksas LVL 2 103 363.00, saskaņā ar 2.pielikumu, kur ERAF finansējums 1 787 858.55 LVL (85% no projekta attiecināmām izmaksām) un Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 315 504.45 LVL (15% no projekta attiecināmām izmaksām).

4. Projekta priekšfinansējumu un līdzfinansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu no Valsts kases.

5. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu.

6. Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļa sadarbībā ar Būvniecības nodaļu sagatavot un iesniegt pieteikumu Latvijas Republikas Kultūras ministrijā līdz 2012.gada 7.decembrim.

7. Projekta ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai sadarbībā ar Būvniecības nodaļu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF