Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 22.novembrīNr. 624

protokols Nr. 19, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.415
„Par dalību ES atbalstītā projektā „Ilgtspējīgs Pilsētas Attīstības Projekts””

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un Ukrainas pašvaldības Ukrainkas aicinājumu iesaistīties kā partnerim, pamatojoties uz 2011.gada 14.septembra Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma un kūrorta jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.1-64/08), saskaņā ar jau realizētā projekta aktivitātēm 2012.gadā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.415 „Par dalību ES atbalstītā projektā „Ilgtspējīgs Pilsētas Attīstības Projekts””’:

1. Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:

„2. Paredzēt, ka no 2012.gada janvāra līdz 2013.gada 1.februārim Jūrmalas pilsētas dome kopā ar projekta Partneriem - īstenos projektu, kura kopējās izmaksas sastāda 623 300,-EUR, t.sk. Jūrmalas pilsētas domes, kā projekta partnera projekta izmaksas sastāda 14140,- EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 80 % jeb 11 312,- EUR.”.

2. Izteikt lēmuma 3.punktu šādā redakcijā:

„3. Jūrmalas pilsētas domes projekta izmaksu daļas nodrošināšanai 2012.gada budžetā paredzēt 2828,-EUR.”.

3. Izteikt lēmuma 8.punktu šādā redakcijā:

„8. Paredzēt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada budžetā visu projekta finansējuma atlikumu, kas atliek no 2012.gada projekta budžeta.”.

4. Lēmuma pielikumu aizstāt ar šim lēmumam pievienoto pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 22.novembra lēmumu Nr.624

(protokols Nr.19, 8.punkts)

Projekta kopējā summa: 623.300,- EUR

Jūrmalas pilsētas domes kā partnera daļa: 2828,- EUR

Programmas finansējums: 80%

Projekta vadošais partneris:

Ukrainkas pašvaldība(Ukraina)

Projekta partneri:

Ukrainas mazo pilsētu asociācija

CCC Kreatīvais Centrs(Ukraina)

Vietējo demokrātiju atbalsta fonds – Reģionālais Ļubļinas Centrs (Polija)

Novolukomi pilsētas pašvaldības izpildkomiteja (Baltkrievija)

Studentu-jauniešu padome (Gruzija)

Projekta termiņš:

· 2012.gada 1.februāris – 2013.gada 1.februāris

Projekta apraksts:

Veidot labvēlīgus nosacījumus ilgtspējīgai attīstībai mazās, depresīvās pilsētās:

· Stratēģisku plānošanas instrumentu, kurus izmantotu pilsoņi/sabiedrība, apzināšana

· Nostiprināt pašvaldību kapacitāti veidot un īstenot attīstības stratēģijas ar iedzīvotāju līdzdalību

· Pieredzes apmaiņa par labiem praktiskajiem piemēriem

Projekta rezultātā:

· Apgūst zināšanas par sociālekonomisko attīstības stratēģiju īstenošanu

· Ir iepazīstināti ar Polijas un Ukrainas stratēģisko pilsētu sociālekonomisko plānošanas instrumentu pielietošanu

· Apmācīti par labas valsts pārvaldības sešiem principiem, kas integrēti Polijas Programmā

· Finansiāls un tehnisks atbalsts 20 mini-projektu veidošanā, kurās vietējie iedzīvotāji tiktu iesaistīti pilsētu attīstības plānošanā

· Tiks izstrādāti un pieņemti, un tālāk īstenoti stratēģiskie pilsētu sociālie attīstības plāni

· Tiks veikti tulkojumi uz angļu un krievu valodās Jūrmalas plānošanas dokumentiem

· Izstrādāti Ukrainkai un Jūrmalas investīciju projektu piedāvājumi tūrisma un kūrortu nozares jomā

Projektā iekļautas aktivitātes:

1. Darbsemināri par pilsētu stratēģisko plānošanu un iedzīvotāju līdzdalību tajā, apmācību braucieni pa Ukrainu un Poliju.

2. Ārvalstu ekspertu piesaiste.

3. Veidojot stratēģiskos sociāl-ekonomiskos attīstības plānus konsultāciju organizēšana ar iedzīvotājiem un komersantiem.

4. Atbalsta programmu veidošana vietējām nevalstiskajām organizācijām.

5. Attīstīt un īstenot komunikāciju stratēģiju un aktivitātes.


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF