Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 22.novembrīNr. 626

protokols Nr. 19, 13. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes
automašīnas atsavināšanu

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta pirmo daļu un otro daļu, 6.panta otro daļu un trešo daļu, 8.panta piekto daļu un septīto daļu, 9.panta trešo daļu, 34.panta otro daļu, pamatojoties uz Tehnisko ekspertu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „TUV Nord Baltik” 2012.gada 23.jūlija automašīnas tehniskās ekspertīzes slēdzienu Nr.23073MK01 un 2012.gada 13.novembra Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes (turpmāk – Labklājības pārvalde) kustamas mantas novērtēšanas komisijas protokolu Nr.1, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei piederošo automašīnu OPEL ASTRA ar valsts reģistrācijas Nr.DS 443, izlaiduma gads 1998, nosakot automašīnas atsavināšanas veidu – pārdošanu izsolē ar augšupejošu soli, pārsolīšanas solis - Ls 20 (divdesmit latu).

2. Apstiprināt automašīnas OPEL ASTRA valsts reģistrācijas Nr.DS 443 nosacīto cenu Ls 288 (divi simti astoņdesmit astoņi lati 00 santīmi).

3. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei rīkot izsoles organizēšanu un apstiprināt izsoles rezultātus.

4. Ieņēmumus par pārdoto automašīnu OPEL ASTRA ieskaitīt Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā – ieņēmumi no piekritīgas mantas realizācijas.

5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei (L.Grobiņai).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF