Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 22.novembrīNr. 627

protokols Nr. 19, 15. punkts

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalos
Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 1304, Buļļupes ielā 1201, Kantora ielā 1201,
Kleistes ielā 1304, Baltās kāpas ielā 1201

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumu Nr.806 „Meža zemes transformācijas noteikumi” 23.punktu, Jūrmalas pilsētas dome sniedz atzinumu par transformācijas pamatotību un par iesniegumā norādītās plānotās darbības un plānotā nekustamā īpašuma lietošanas mērķa atbilstību pašvaldības teritorijas plānojuma atļautajai (plānotajai) teritorijas izmantošanai un detālplānojumam.

Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra lēmumu Nr.564 „Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošu zemesgabalu Buļlupes iela 1201, Jūrmalā, Kleistes iela 1304, Jūrmalā, Baltās kāpas iela 1304, Jūrmalā, Baltās kāpas iela 1201, Jūrmalā, Kantora iela 1201, Jūrmalā pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā”, Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 8.marta saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Vārnukrogs” teritorijas detālplānojuma apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (publikācija laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2007.gada 20.jūlijā) un 2010.gada 29.decembra Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijas lēmumu Nr.1492 - akceptēto skiču projektu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atzīt, ka meža zemes transformācija (ārējās elektroapgādes izbūvei un ielu izbūvei) zemesgabalos Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 1304 (kadastra Nr.13000011419) 0,2545 ha platībā, Buļļupes ielā 1201 (kadastra Nr.13000011201) 0,29 ha platībā, Kantora ielā 1201 (kadastra Nr.13000011133) 0,34 ha platībā, Kleistes ielā 1304 (kadastra Nr.13000011304) 0,0903 ha platībā un Baltās kāpas ielā 1201 (kadastra Nr.13000011210) 0,3386 ha platībā, atbilst pašvaldības teritorijas plānojuma atļautajai (plānotajai) teritorijas izmantošanai, detālplānojumam un nekustamā īpašuma lietošanas mērķim. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs (koku nociršana ielu nodalījuma joslās) projekta īstenošanai ir Ls 3 000,00.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF