Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 22.novembrīNr. 628

protokols Nr. 19, 16. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales
apstiprināšanu Jūrmalā, Turaidas ielā 19 un Jūrmalā, Turaidas ielā 5005

Izskatot Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts mērnieks” 2010.gada 6.janvārī saņemto iesniegumu un Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļas vadītājas A.D. 2012.gada 12.novembra iesniegumu Nr.1.1-33/5766 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Jūrmalā, Turaidas ielā 19 (kadastra apzīmējums 1300 009 5105) un Jūrmalā, Turaidas ielā 5005 (kadastra apzīmējums 1300 009 5005) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts mērnieks” ir saņēmusi zemesgabala īpašnieku T.D. un Jūrmalas pilsētas domes iesniegumus izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumiem Turaidas ielā 19, Jūrmalā un Turaidas ielā 5005, Jūrmalā.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes 2008.gada 26.septembra lēmumu Nr.6 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas ielā 19 un Jūrmalā, Turaidas ielā 5005” un 2010.gada 29.marta aktu par būves neesamību dabā Nr.15-11-R2/R-0047337.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 22.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemesgabaliem Jūrmalā, Turaidas ielā 19 un Jūrmalā, Turaidas ielā 5005 zemes ierīcības projektu, saskaņā ar Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemesgabala Jūrmalā, Turaidas ielā 19 ar kopējo platību 1796m2 sadali, atdalot zemesgabalu 217m2 platībā un pievienojot zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas iela 5005. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Turaidas ielā 19 platība pēc zemesgabala atdalīšanas ir 1579m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projektu.

2.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Turaidas ielā 19 lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

2.2. Zemes vienībai Jūrmalā, Turaidas ielā 19 Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā nosakot jaunus apgrūtinājumus:

2.2.1. zemesgabals atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.2. zemesgabals ir valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

2.2.3. zemesgabala daļa 128m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju (120401);

2.2.4. zemesgabala daļa 7m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju (120401);

2.2.5. zemesgabala daļa 88m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā ap elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

2.2.6. zemesgabala daļa 131m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā ap elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

2.2.7. ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5105 003 ir arhitektoniski un pilsētbūvnieciski vērtīga ēka, kas saglabājama vai rekonstruējama, vietējās nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010103).

2.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Turaidas ielā 19 īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2.4. Likvidēt adresi būvei ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5105 002 Turaidas ielā 19, Jūrmala.

3. Apstiprināt zemesgabala Jūrmalā, Turaidas iela 5005 ar kopējo platību 4203m2 apvienošanu, pievienojot no zemesgabala Jūrmalā, Turaidas ielā 19 atdalīto zemesgabalu 217m2 platībā. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Turaidas iela 5005 platība pēc zemesgabala pievienošanas ir 4420m2 , saskaņā ar pievienoto skici:

3.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Turaidas iela 5005 lietošanas mērķis ir zeme zem dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā – 1101.

3.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas iela 5005:

3.2.1. zemesgabals atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. zemesgabals ir valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102).

3.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Turaidas iela 5005, īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF