Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 22.novembrīNr. 633

protokols Nr. 19, 21. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumā Nr.127
„Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra
numuru 1300 009 3112 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 12”

Jūrmalas pilsētas dome 2012.gada 8.martā pieņēma lēmumu Nr.127 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 3112 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 12” (turpmāk tekstā – Lēmums).

Lēmuma 1.punktā viendzīvokļa dzīvojamās mājas – dzīvokļa īpašums Nr.*** (kadastra apzīmējums 1300 009 3112 ***) Jāņa Pliekšāna ielā 12, Jūrmalā īpašniecei un būvētājai L.R., personas kods ***, tika uzdots novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3112 Jāņa Pliekšāna ielā 12, Jūrmalā:

1.1. līdz 2012.gada 1.jūnijam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā nojaukt patvaļīgi uzbūvēto palīgēku;

1.2. līdz 2012.gada 1novembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Būvvaldē akceptēt būvprojektu viendzīvokļa dzīvojamās mājas (būves ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3112 ***) rekonstrukcijai un saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai;

1.3 līdz 2012.gada 31.decembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, saskaņā ar akceptēto būvprojektu nojaukt patvaļīgi uzbūvēto būves daļu un atjaunot iepriekšējā stāvoklī, ja akceptētajā būvprojektā paredzēta šāda būvniecība.

[1] Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk tekstā – Pilsētplānošanas nodaļa) 2012.gada 01.oktobrī saņēma L.R., personas kods ***, (turpmāk tekstā – Iesniedzējs) iesniegumu (lietas Nr.1.2-1/3792) ar lūgumu pagarināt Lēmuma 1.punkta izpildes termiņu.

Iesniedzējs savu lūgumu par Lēmuma izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamību argumentē ar sekojošo:

1) Lēmuma izpildes procesā ir veiktas sekojošas darbības uzsāktās būvniecības sakārtošanai:

- 2012.gada 07.septembrī ar Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas lēmumu Nr.1594 apstiprināts plānošanas un arhitektūras uzdevums dzīvojamās mājas – savrupmājas Nr.*** dzīvokļa īpašuma Nr.*** rekonstrukcijai Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 12;

- 2011.gada jūlijā izstrādāts būvprojekts saimniecības ēku rekonstrukcijai un notiek tā saskaņošana;

2) Pasūtīts un saņemts zemes gabala inženiertopogrāfiskais plāns ar pazemes komunikācijām;

3) Noslēgts līgums ar sertificētu arhitektu un uzsākti projektēšanas darbi.

[2] Pamatojoties uz L.R., personas kods ***, un Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmo daļu, iestādē tika ierosināta administratīvā lieta.

[3] Administratīvā procesa likuma 68.panta otrajā daļā noteikts, ja piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati iestāde lemj par administratīvā akta izdošanu un saturu. Administratīvā procesa likuma 68.panta trešajā daļā noteikts, ka nosacījumam ir jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz Iesniedzējas pieteikumu.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

[4] Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisija (turpmāk tekstā – Būvvalde) 2012.gada 07.septembrī ar lēmumu Nr.1594 apstiprināja plānošanas un arhitektūras uzdevumu (turpmāk tekstā – PAU) dzīvojamās mājas – savrupmājas Nr.*** dzīvokļa īpašuma Nr.*** rekonstrukcijai Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 12. PAU derīguma termiņš 4 gadi.

Tātad Būvvalde ir atļāvusi, L.R., personas kods ***, līdz 2016.gada 06.septembrim veikt būvprojekta akceptēšanu.

[5] Dome, novērtējusi lietas apstākļus un iesniegumā minētos argumentus, secina, ka pieņemams lēmums par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmuma Nr.127 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 3112 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 12” grozījumiem.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumā Nr.127 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 3112 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 12”, lēmuma 1.punktu izsakot šādā redakcijā:

„1. Uzdot viendzīvokļa dzīvojamās mājas – dzīvokļa īpašums Nr.*** (kadastra apzīmējums 1300 009 3112 ***) Jāņa Pliekšāna ielā 12, Jūrmalā īpašniecei un būvētājai L.R., personas kods ***, novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3112 Jāņa Pliekšāna ielā 12, Jūrmalā:

1.1. līdz 2013.gada 1.jūnijam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā nojaukt patvaļīgi uzbūvēto palīgēku;

1.2. līdz 2013.gada 1.aprīlim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu viendzīvokļa dzīvojamās mājas (būves ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3112 ***) rekonstrukcijai un saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai;

1.3. līdz 2013.gada 1.jūnijam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, saskaņā ar akceptēto būvprojektu nojaukt patvaļīgi uzbūvēto būves daļu un atjaunot iepriekšējo stāvokli, ja akceptētajā būvprojektā paredzēta šāda būvniecība.”.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF