Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 22.novembrīNr. 634

protokols Nr. 19, 22. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.731
„Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Kāpu ielā 61”

Jūrmalas pilsētas dome 2009.gada 1.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.731 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Kāpu ielā 61 (kadastra apzīmējums 1300 014 0404) (turpmāk tekstā-Lēmums).

Lēmuma 1.punktā būves, kas atrodas uz zemesgabala Jūrmalā, Kāpu ielā 61(zemes kadastra numurs 1300 014 0404) tiesiskajai valdītājai E.A. (turpmāk tekstā arī-būvniecības pasūtītājs) tika atļauts turpināt būvniecību un līdz 2012.gada 1.oktobrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldē akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 014 0404 ***) Kāpu ielā 61, Jūrmalā būvniecības turpināšanai.

Pamatojoties uz būvniecības pasūtītājas E.A. 2009.gada 29.oktobra pieteikumu par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra Nr.731 lēmuma atcelšanu Administratīva rajona tiesa (2011.gada 22.septembra lēmums lieta Nr.A429735090) izbeidza tiesvedību.

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk tekstā-Dome) 2012.gada 28.septembrī saņēma E.A. iesniegumu (lietas Nr.1.1-39/6876-A) ar lūgumu pagarināt Domes lēmuma 1.punkta izpildes termiņu.

Būvniecības pasūtītāja E.A. paskaidro, ka līdz Lēmumā noteiktajām termiņam nebija iespējams Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju, jo 2012.gada 7.septembrī. izsniegtais Būvvaldes Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.1599 paredz apjomīgu projekta dokumentācijas saskaņošanas procesu. Turklāt šāda projekta izstrāde un saskaņošana prasa ne tikai ievērojamus laika, bet arī finansu resursus, kuri ir ierobežoti, jo projekta realizētāja ir pensionēta persona. Tāpēc projekta saskaņošanas process tiks veikts pakāpeniski, ilgstošākā laika periodā.

Ņemot vērā augstāk minēto, būvniecības pasūtītāja E.A. lūdz pagarināt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmuma Nr.731 izpildes termiņu līdz 2016.gada 1.oktobrim

Administratīvā procesa likuma 68.panta otrajā daļā noteikts, ja piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati iestāde lemj par administratīvā akta izdošanu un saturu. Administratīvā procesa likuma 68.panta trešajā daļā noteikts, ka nosacījumam ir jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz Būvniecības pasūtītāja iesniegumu.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

Izvērtējot lietas faktiskos materiālus konkrētajā lietā un uzklausot ierosinātās administratīvās lietas Būvniecības pasūtītāja viedokli un argumentus, kā arī piemērojot administratīvā procesa principus, Jūrmalas pilsētas dome uzskata, ka nav konstatējams tāds nozīmīgs sabiedrības labums, kura dēļ būtu aizliedzama plānotā būvniecības turpināšana zemes gabalā Jūrmalā, Kāpu ielā 61. Lietas materiālos ir pierādījumi tam, ka būvniecības pasūtītājs ir uzsācis Lēmuma 1.punkta izpildi un konkrēti:

2012.gada 7.septembrī Būvvalde izdevusi plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.1599 dzīvojamās mājas-savrupmājas Nr.001 rekonstrukcijai Kāpu ielā 61. Tātad Būvvalde jau ir devusi atļauju dzīvojamās mājas rekonstrukcijas projektēšanas darbu uzsākšanai.

No iepriekš minētā un konkrētās lietas materiālu un argumentu izvērtējuma ir secināms, ka zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 014 0404 Jūrmalā, Kāpu ielā 61 būvniecības pasūtītājai E.A. ir visi nosacījumi būvniecības procesa turpināšanai un nekustamā īpašuma sakārtošanai atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Vispārīgo būvnoteikumu 171.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.731 (protokols Nr.23, 20.punkts) „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Kāpu ielā 61”, lēmuma 1.punktu izsakot šādā redakcijā:

„1. Būvniecības pasūtītājai E.A., personas kods ***, atļaut turpināt dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 014 0404 ***) rekonstrukciju Kāpu ielā 61, Jūrmalā un līdz 2013.gada 1.oktobrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju”.

2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājai.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF