Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 22.novembrīNr. 638

protokols Nr. 19, 26. punkts

Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma
izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 19

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, izskatot V.M. (personas kods ***) 2012.gada 16.augusta iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome 2012.gada 17.septembrī pieņēma lēmumu Nr.508 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 19” un apstiprināja darba uzdevumu.

Atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 68.punktam, tika pieprasīti detālplānojuma izstrādes nosacījumi no darba uzdevumā minētajām institūcijām. Savukārt iepriekš minēto noteikumu 69.punkts tika izpildīts daļēji, jo ir nosūtīti paziņojumi detālplānojuma teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem un ievietots paziņojums vietējā laikrakstā un vietējās pašvaldības tīmekļa vietnē, bet norādītajā četru nedēļu laikā pēc lēmuma par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nav publicēts paziņojums laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Teritorijas attīstības plānošanas likuma Pārejas noteikumu 11.punkts nosaka, ka līdz attiecīgo Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2012.gada 31.decembrim ir spēkā Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”.

2012.gada 16.oktobrī tika pieņemti jauni Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kur 4.3.nodaļā ir noteikta jauna detālplānojuma izstrādes kārtība un prasības detālplānojuma izstrādes darba uzdevumam. Minēto noteikumu 105.punkts nosaka sabiedrības informēšanas pasākumus pēc lēmuma par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu pieņemšanas.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 101.punktu, un ievērojot 105.punkta un 106.punkta prasības, saskaņā ar 2012.gada 7.novembra Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt, ka detālplānojuma projekta izstrāde zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 19 (kadastra Nr.1300 004 2505) tiks turpināta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.

2. Apstiprināt precizēto darba uzdevumu saskaņā ar pielikumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par detālplānojuma darba uzdevuma precizēšanu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 22.novembra lēmumu Nr.638

(protokols Nr.19, 26.punkts)

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 19

(kadastra Nr.1300 004 2505, zemesgabala platība 2238 kv.m)

1. Zemesgabala īpašnieks: V.M. (personas kods ***)

2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs: V.M. (personas kods ***)

3. Detālplānojuma izstrādes pamatojums.

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas 16.10.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 34.1.punkts.

4. Detālplānojuma izstrādes mērķis.

Izstrādāt detālplānojumu, paredzot esošās ēkas rekonstrukciju ar apjoma palielināšanu, detalizējot apbūves rādītājus – apbūves intensitāti, blīvumu un augstumu zemesgabalā, kā arī plānoto (atļauto) izmantošanu, vadoties pēc Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem), Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem.

5. Zemesgabala Jūrmalā, Rotas ielā 19 raksturojums.

5.1. Zemesgabals Jūrmalā, Rotas ielā 19 atrodas Lielupes rajonā, teritorijā starp Rotas ielu, 27.līniju, kāpu meža teritoriju – Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu mežu saglabāšanas joslu (PM) un dabas parku „Ragakāpa”.

5.2. Īpašie apstākļi: zemesgabals saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu atrodas „Priežu parka” rajonā ar apbūvi (P), Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas 100m aizsargjoslā un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā.

5.3. Apbūves noteikumos „Priežu parka” rajons ar apbūvi (P) nozīmē zemesgabalus, kur primārais zemes izmantošanas veids ir savrupmāja priežu mežā, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana.

6. Prasības detālplānojuma izstrādei

(saskaņā ar Latvijas Republikas 16.10.2012. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”):

6.1. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju, no:

6.1.1. Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes;

6.1.2. VZD Rīgas reģionālās nodaļas;

6.1.3. VAS Latvijas Valsts ceļi;

6.1.4. Veselības inspekcijas;

6.1.5. SIA „Jūrmalas Gaisma”;

6.1.6. SIA „Lattelekom” Lielrīgas reģiona;

6.1.7. SIA „Jūrmalas ūdens”;

6.1.8. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

6.1.9. AS „Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa;

6.1.10. Jūrmalas pilsētas domes Būvniecības nodaļas;

6.1.11. Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas;

6.1.12. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas;

6.1.13. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas;

6.1.14. Valsts Meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības;

6.1.15. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas;

6.1.16. Dabas aizsardzības pārvaldes.

6.2.Detālplānojuma sastāvs:

6.2.1. paskaidrojuma raksts – ietver teritorijas pašreizējās izmantošanas un detālplānojuma risinājuma aprakstu un pamatojumu;

6.2.2. grafiskā daļa:

· grafisko daļu izstrādā Latvijas 1992.gada ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS – 92 TM uz augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pamatnes;

· teritorijas pašreizējās izmantošanas plāns;

· teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas aprobežojumi (plāns ar topogrāfijas elementiem), nosakot pašreizējās un plānotās zemes vienību robežas, plānotās apbūves, satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikāciju izvietojumu shēmu, apgrūtinātās teritorijas un objektus, kuriem nosaka aizsargjoslas;

· citi plāni, shēmas, kas nepieciešami atsevišķu plānoto (atļauto) izmantošanas veidu un izmantošanas aprobežojumu attēlošanai (ietverot ceļu un ielu shēmas, inženierapgādes tīklu shēmas).

6.2.3. teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi:

· detalizēti teritorijas izmantošanas nosacījumi un apbūves parametri saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 apstiprināto Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem), atbilstoši mēroga noteiktībai detalizējot un precizējot tajā noteiktās teritorijas daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus.

· detālplānojuma realizācijas kārtība.

6.2.4. papildus prasības detālplānojumam, kas saistīts ar plānojamās teritorijas specifiku:

· veikt kvartāla zemesgabalos esošo māju vai būvju vidējā apjoma aprēķinus.

6.3.Kopsavilkums par detālplānojuma izstrādes procesu:

6.3.1. paziņojumi un publikācijas presē;

6.3.2. pasta apliecinājums par paziņojumu nosūtīšanu blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem;

6.3.3. publiskās apspriešanas pasākumu saraksts;

6.3.4. ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem, pievienojot pamatojumu noraidījumiem;

6.3.5. sabiedriskās apspriedes protokols, kas noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

6.3.6. ziņojums par institūciju atzinumiem.

7. Detālplānojuma izskatīšana

Detālplānojuma izstrādātājs detālplānojuma projektu iesniedz izstrādes vadītājam, kurš to izskata četru nedēļu laikā un sagatavo atzinumu. Pēc detālplānojuma projekta un izstrādes vadītāja atzinuma izskatīšanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 108.punktam par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai vai detālplānojuma redakcijas precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja atzinumam.

Divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai izstrādes vadītājs kopā ar detālplānojuma izstrādātāju organizē publisko apspriešanu un pieprasa no darba uzdevumā minētajām institūcijām atzinumus par detālplānojuma projektu.

Projekta materiāli publiskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona) un digitālā veidā (*.pdf vai *jpd formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā.

Organizēt sabiedrības līdzdalības pasākumu publiskās apspriešanas ietvaros.

Pēc publiskās apspriešanas beigām detālplānojuma izstrādātājs kopā ar izstrādes vadītāju apkopo publiskās apspriešanas materiālus un institūciju atzinumus, un, ja nepieciešams, detālplānojuma izstrādātājs precizē detālplānojuma projektu.

8. Detālplānojuma apstiprināšana

Izstrādāto detālplānojuma projektu, kopsavilkumu, kā arī administratīvā līguma projektu par detālplānojuma īstenošanu detālplānojuma izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam.

Ja detālplānojumā ietvertie risinājumi skar nekustamos īpašumus, kuru īpašnieki nav detālplānojuma ierosinātāji, pirms detālplānojuma apstiprināšanas jāsaņem viņu rakstiska piekrišana un uz detālplānojuma grafiskās daļas kartes lapas jābūt šo nekustamo īpašumu īpašnieku parakstam, izņemot gadījumus, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek piemērota nekustamo īpašumu piespiedu atvasināšana.

Detālplānojuma dokumentāciju izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai domē, pievienojot savu atzinumu. Dome pieņem lēmumu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 116.punktam un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantam.

Detālplānojuma stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Paziņojumu ievieto arī vietējā laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē un izziņo citos sabiedrībai pieejamos veidos.

9. Citas prasības.

Detālplānojuma izstrādātājiem jāievēro prasības atbilstoši Latvijas Republikas 16.10.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 131., 132., 134., 135., 136.punktiem.

Detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi.

Apstiprināto detālplānojumu noformēt 2 sējumos saskaņā ar LR 23.04.1996. MK noteikumiem Nr.154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” un elektroniskā formātā (3 CD).

Sagatavoja: K.Gribonika ***


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF