Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 22.novembrīNr. 641

protokols Nr. 19, 29. punkts

Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma grozījumu projekta
izstrādei ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.66
„Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 projekta grafiskās daļas,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajā
detālplānojumā zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, un izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Baltā kāpa” (reģistrācijas Nr.40103166942) pilnvarotās personas J.K. (personas kods ***) iesniegumu ar priekšlikumu izstrādāt grozījumus ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.66 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajā detālplānojumā, Jūrmalas pilsētas dome 2012.gada 17.septembrī pieņēma lēmumu Nr.511 „Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.66 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajā detālplānojumā zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11” un apstiprināja darba uzdevumu.

Atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 68.punktam, tika pieprasīti detālplānojuma izstrādes nosacījumi no darba uzdevumā minētajām institūcijām. Savukārt iepriekš minēto noteikumu 69.punkts tika izpildīts daļēji, jo ir nosūtīti paziņojumi detālplānojuma teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem un ievietots paziņojums vietējā laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē, bet norādītajā četru nedēļu laikā pēc lēmuma par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nav publicēts paziņojums laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Teritorijas attīstības plānošanas likuma pārejas noteikumu 11.punkts nosaka, ka līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2012.gada 31.decembrim ir spēkā Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”.

2012.gada 16.oktobrī tika pieņemti jauni Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kur 4.3.nodaļā ir noteikta jauna detālplānojuma izstrādes kārtība un prasības detālplānojuma izstrādes darba uzdevumam. Minēto noteikumu 105.punkts nosaka sabiedrības informēšanas pasākumus pēc lēmuma par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu pieņemšanas.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 101.punktu, un ievērojot 105.punkta un 106.punkta prasības, saskaņā ar 2012.gada 7.novembra Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt, ka detālplānojuma grozījumu projekta izstrāde ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.66 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajā detālplānojumā zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 tiks turpināta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.

2. Apstiprināt precizēto darba uzdevumu saskaņā ar pielikumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par detālplānojuma darba uzdevuma precizēšanu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 22.novembra lēmumu Nr.641

(protokols Nr.19, 29.punkts)

DARBA UZDEVUMS
ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.66 apstiprinātā detālplānojuma -
zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11

GROZĪJUMU IZSTRĀDEI

Detālplānojumā iekļautās zemes vienības:

Jūrmala, Lašu iela 11 (kad.Nr.13000020104, platība 1.1356ha), Lašu iela 13 (kad.Nr.13000020105, platība 0.9202ha), Lašu iela 14 (kad.Nr.13000020125, platība 0.7985ha), Lašu iela 15 (kad.Nr.13000020106, platība 1.2438ha), Lašu iela 16 (kad.Nr.13000020124, platība 1.0022ha), Lašu iela 17 (kad.Nr.13000020107, platība 0.8287ha), Lašu iela 18 (kad.Nr.13000020123, platība 1.0144ha), Lašu iela 19 (kad.Nr.13000020108, platība 0.9203ha), Lašu iela 20 (kad.Nr.13000020122, platība 0.9216ha), Lašu iela 21 (kad.Nr.13000020109, platība 1.0544ha), Lašu iela 22(kad.Nr.13000020121, platība 0.8142ha), Lašu iela 23 (kad.Nr.13000020110, platība 1.0589ha), Lašu iela 24 (kad.Nr.13000020124, platība 0.8026ha), Lašu iela 25 (kad.Nr.13000020111, platība 0.9008ha), Lašu iela 26 (kad.Nr.13000020119, platība 0.7894ha), Lašu iela 27 (kad.Nr.13000020112, platība 1.0609ha), Lašu iela 28 (kad.Nr.13000020118, platība 0.8357ha), Lašu iela 29 (kad.Nr.13000020113, platība 0.8961ha), Lašu iela 30 (kad.Nr.13000020117, platība 0.8989ha), Lašu iela 31 (kad.Nr.13000020114, platība 0.7559ha), Lašu iela 32 (kad.Nr.13000020116, platība 0.7223ha), Lašu iela 34 (kad.Nr.13000020115, platība 0.7743ha), Lašu iela 1111 (kad.Nr.13000020126, platība 2.6540ha).

Zemesgabalu īpašnieks : Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Baltā kapa”,

reģistrācijas Nr.40103166942).

Izstrādātājs LAS arhitekts (arhitektūras firma) ar arhitekta prakses sertifikātu

1. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATOJUMS

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas 16.10.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 34.1.punkts.

2. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES MĒRĶIS

Projekta mērķis ir veikt grozījumus ar 2009.gada 11.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.66 apstiprinātajā detālplānojumā zemesgabalam - Jūrmalā, Lašu ielā 11, izvērtējot zemes vienību robežu pārkārtošanu (sadalīšanu), nosakot plānoto (atļauto) izmantošanu un apbūves rādītājus katrai zemes vienībai, vadoties no Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem), Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem.

3. ZEMESGABALA RAKSTUROJUMS

3.1. Zemesgabals atrodas Buļļuciema rajonā, teritorijā starp Lašu ielu, Ragakāpas dabas parka kāpu meža masīvu un ostas zemesgabalu Buļļuciems 2104 Lielupes pusē.

3.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu teritorija atrodas : Jauktas darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorijā (J), Kūrorta teritorijā (K), " Priežu parka" rajonā ar apbūvi un Daudzstāvu dzīvojamā teritorijā (DzD). Daļa teritorijas atrodas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā. Teritorijā atrodas 2 artēziskie urbumi ar aizsargjoslu.

3.3. Apbūves noteikumos jauktas darījumu, atpūtas un dzīvojamās teritorijas (J) nozīmē zemesgabalus, kur primārais izmantošanas veids ir darījumu, tirdzniecības un/vai apkalpes iestāžu, atpūtas iestāžu un savrupmāju apbūve, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana.

3.4. Apbūves noteikumos kūrorta teritorija (K) nozīmē zemesgabalus, kur primārais zemes, ēkas un citas būves vai tās daļas izmantošanas veids ir ārstniecības, rehabilitācijas un atpūtas iestāžu un sporta būvju izvietošana, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana.

3.5. Apbūves noteikumos "Priežu parka" rajons ar apbūvi (P) nozīmē zemesgabalus, kur primārais zemes izmantošanas veids ir savrupmāja priežu mežā, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana.

3.6. Apbūves noteikumos daudzstāvu dzīvojamā teritorija (DzD) nozīmē zemesgabalus, kur primārais zemes izmantošanas veids ir dzīvojamā apbūve, galvenokārt ar daudzstāvu daudzdzīvokļu mājām ar īres vai privātiem dzīvokļiem, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana, kas izvietojama dzīvojamo māju pirmajos stāvos, piebūvēta dzīvojamai mājai vai atrodas tajā pašā zemesgabalā un nerada būtisku piesārņojumu.

4. PRASĪBAS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

(saskaņā ar Latvijas Republikas 16.10.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”)

4.1. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju, no:

4.1.1. Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes;

4.1.2. VZD Rīgas reģionālās nodaļas;

4.1.3. VAS „Latvijas Valsts ceļi”;

4.1.4. Veselības inspekcijas;

4.1.5. SIA “Jūrmalas Gaisma”;

4.1.6. SIA “Lattelecom” Lielrīgas reģiona;

4.1.7. SIA “Jūrmalas ūdens”;

4.1.8. SIA „Jūrmalas Siltums”;

4.1.9. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

4.1.10. AS “Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa;

4.1.11. Domes būvniecības nodaļas;

4.1.12. Domes ekonomikas un attīstības nodaļas;

4.1.13. Domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas;

4.1.14. Domes inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas;

4.1.15. Valsts Meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības;

4.1.16. Lielupes ostas pārvaldes;

4.1.17. Dabas aizsardzības pārvaldes.

4.2. Detālplānojuma sastāvs:

4.2.1. paskaidrojuma raksts – ietver teritorijas pašreizējās izmantošanas un detālplānojuma risinājuma aprakstu un pamatojumu;

4.2.2 grafiskā daļa:

· grafisko daļu izstrādā Latvijas 1992.gada ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS – 92 TM uz augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas plāna pamatnes;

· teritorijas pašreizējās izmantošanas plāns;

· teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas aprobežojumi (plāns ar topogrāfijas elementiem), nosakot pašreizējās un plānotās zemes vienību robežas, plānotās apbūves, satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikāciju izvietojumu shēmu, kā arī pašreizējās un plānotās aizsargjoslas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu;

· citi plāni, shēmas, kas nepieciešami atsevišķu plānoto (atļauto) izmantošanas veidu un izmantošanas aprobežojumu attēlošanai (ietverot ceļu un ielu shēmas, adresācijas priekšlikumus, inženierapgādes tīklu shēmas.

4.2.3 teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi:

· detalizēti teritorijas izmantošanas nosacījumi un apbūves parametri saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 apstiprināto Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem), atbilstoši mēroga noteiktībai detalizējot un precizējot tajā noteiktās teritorijas daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus.

· detālplānojuma realizācijas kārtība.

4.2.4 papildus prasības detālplānojumam, kas saistīts ar plānojamās teritorijas specifiku:

· izvērtēt pieejas vietas un nodrošināt piekļūšanu promenādei gar Lielupi;

· Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 30.novembra vienošanos Nr.1.1-16.9/855 „Vienošanās par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 realizācijas kartību un sadarbības līguma noslēgšanu” 2.4.punktu nodrošināt zemesgabalu Buļļuciemā ar kadastra Nr.13000021301, 13000021601 un 13000020102:

§ pieslēgumus inženierkomunikācijām no zemesgabala Lašu ielā 11 plānotajam molam un pieguļošajai teritorijai;

§ plānotās ielas un tās turpinājuma – ceļa uz molu projektēšanu.

4.2.5. Kopsavilkums par detālplānojuma izstrādes procesu:

a. paziņojumi un publikācijas presē;

b. pasta apliecinājums par paziņojumu nosūtīšanu blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem;

c. publiskās apspriešanas pasākumu saraksts;

d. ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem, pievienojot pamatojumu noraidījumiem;

f. sabiedriskās apspriedes protokols, kas noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

g. ziņojums par institūciju atzinumiem.

5. DETĀLPLĀNOJUMA IZSKATĪŠANA

Detālplānojuma izstrādātājs detālplānojuma projektu iesniedz izstrādes vadītājam, kurš to izskata četru nedēļu laikā un sagatavo atzinumu. Pēc detālplānojuma projekta un izstrādes vadītāja atzinuma izskatīšanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 108.punktam par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai vai detālplānojuma redakcijas precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja atzinumam.

Divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai izstrādes vadītājs kopā ar detālplānojuma izstrādātāju organizē publisko apspriešanu un pieprasa no darba uzdevumā minētajām institūcijām atzinumus par detālplānojuma projektu.

Projekta materiāli publiskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona) un digitālā veidā (*.pdf vai *jpd formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā.

Organizēt sabiedrības līdzdalības pasākumu publiskās apspriešanas ietvaros.

Pēc publiskās apspriešanas beigām detālplānojuma izstrādātājs kopā ar izstrādes vadītāju apkopo publiskās apspriešanas materiālus un institūciju atzinumus, un, ja nepieciešams, detālplānojuma izstrādātājs precizē detālplānojuma projektu.

6. DETĀLPLĀNOJUMA APSTIPRINĀŠANA

Izstrādāto detālplānojuma projektu, kopsavilkumu, kā arī administratīvā līguma projektu par detālplānojuma īstenošanu detālplānojuma izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam.

Ja detālplānojumā ietvertie risinājumi skar nekustamos īpašumus, kuru īpašnieki nav detālplānojuma ierosinātāji, pirms detālplānojuma apstiprināšanas jāsaņem viņu rakstiska piekrišana un uz detālplānojuma grafiskās daļas kartes lapas jābūt šo nekustamo īpašumu īpašnieku parakstam, izņemot gadījumus, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek piemērota nekustamo īpašumu piespiedu atvasināšana.

Detālplānojuma dokumentāciju izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai domē, pievienojot savu atzinumu. Dome pieņem lēmumu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 116.punktam un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantam.

Detālplānojuma stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Paziņojumu ievieto arī vietējā laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē un izziņo citos sabiedrībai pieejamos veidos.

7. CITAS PRASĪBAS

Detālplānojuma izstrādātājiem jāievēro prasības atbilstoši Latvijas Republikas 16.10.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 131., 132., 134., 135., 136.punktiem.

Detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi.

Apstiprināto detālplānojumu noformēt 2 sējumos saskaņā ar LR 23.04.1996. MK noteikumiem Nr.154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” un elektroniskā formātā (3 CD).

Sagatavoja: R.Ansule

***


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF