Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 22.novembrīNr. 643

protokols Nr. 19, 31. punkts

Par fitnesa centra jaunbūves ieceri Jūrmalā, Kauguri 3121

[1] Izskatot D.Z. būvniecības pieteikumu Fitnesa centra jaunbūvei Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā, 2011.gada 12.aprīlī Būvvaldes komisija ar lēmumu Nr.429 pieņēma atzinumu būvniecības ieceres publiskai apspriešanai.

[2] Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, pamatojoties uz Būvniecības likuma 12.pantu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 22.maija noteikumiem Nr.331 „Paredzētās publiskās apspriešanas kārtība” un Būvvaldes komisijas atzinumu, izsludināja Fitnesa centra jaunbūves ieceres Jūrmalā Kauguri 3121 publisko apspriešanu.

[3] Pirmā publiskā apspriešana (no 2011.gada 12.septembra līdz 2011.gada 10.oktobrim) novadīta atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 22.maija noteikumiem Nr.331 „Paredzētās publiskās apspriešanas kārtība”, beidzās bez rezultāta. Trūkstošo dokumentu dēļ apspriešanas rezultāti netika virzīti izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domē. Kopumā pirmās publiskās apspriešanas rezultāti sekojoši – 164 respondenti par ieceri, 75 – pret.

[4] Atkārtota publiskā apspriešana tika izsludināta no 2012.gada 1.marta līdz 2012.gada 1.aprīlim.

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai 2012.gada 29.februārī tika publicēts laikrakstā „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens” Nr.4(15) un Jūrmalas pilsētas mājas lapā internetā, paredzamās būvniecības vietā tika izvietota informatīva planšete par ieceri. Būvniecības ieceres materiāli (apraksts un projekta skice) un aptaujas anketu veidlapas publiskās apspriešanas laikā bija pieejami Pilsētplānošanas nodaļas telpās (vestibilā) Edinburgas prospektā 75.

[5] Būvniecības ieceres prezentācijas sanāksme notika Kauguru kultūras namā 2012.gada 13.martā plkst.16.00.

Apspriešanas dalībnieku sarakstā reģistrējušies 33 dalībnieki, sanāksmē piedalījās divi būvvaldes speciālisti, projekta autors, protokolētājs. Sanāksmes laikā saņemtas 21 aptaujas anketas, kurās pausti iebildumi ieceres īstenošanai.

[6] Pēc sanāksmes Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā reģistrētas papildus iedzīvotāju atsauksmju anketas – 121 ar ieceres atbalstu, 9 – pret.2012.gada 2.aprīlī ar Nr.1.1-39/3194-k Jūrmalas pilsētas domē reģistrēta kolektīvā vēstule ar vērā ņemamiem 86 Raiņa ielas Nr.77, Nr.79 namu iedzīvotāju parakstiem pret būvniecības ieceri, uzskatot, ka tā tiks pasliktināta viņu dzīves kvalitāte un viņu īpašumu vērtība. Kolektīvās vēstules autori lūdz noraidīt būvniecības ieceri, kā arī atbalstīt iespēju privātajam īpašniekam piederošo zemes gabalu apmainīt pret citu pašvaldībai piederošu īpašumu fitnesa centra būvniecības īstenošanai.

[7]Apkopojot aizpildītās atsauksmju anketas un iesniegumus, iegūti sekojoši rezultāti:

Būvniecības ieceri atbalsta 121 respondenti, neatbalsta – 116 respondenti.

[8] Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latio” 2011.gada 7.decembra izsniegtā atzinuma Nr.4166-11IV slēdzienā teikts, ka, „izanalizējot konkrētā īpašuma atrašanās vietu un apkārtni, un balstoties uz SIA „Latio” ilggadējo pieredzi Latvijas nekustamo īpašumu tirgū, vērtētāji secinājuši, ka sabiedrisko iestāžu pastāvēšana daudzdzstāvu daudzdzīvokļu apbūves tuvumā nerada negatīvu ietekmi uz tajā esošo dzīvokļu tirgus vērtību. Sabiedriska rakstura ēkas, tajā skaitā sporta būves, ar zemu apmeklētāju intensitāti, trokšņu līmeni, parasti veicina teritorijas sakoptību, atpazīstamību, kas palielina arī apkārtējo īpašumu vērtību”.

[9]Izvērtējot īpašnieces D.Z. ierosināto būvniecības ieceri un pamatojoties uz

- arhitektes V.R. vadībā izstrādāto ieceres metu;

- Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latio” vērtējumu par iecerētā nekustamā īpašuma – fitnesa centra Kauguri 3121, Jūrmalā ietekmi uz tuvumā esošās apbūves tirgus vērtību un citiem tehniskiem noteikumiem un atzinumiem;

- Pilsētplānošanas nodaļas sagatavoto gala ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem;

- Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2012.gada 2.maija lēmumu (sēdes protokols Nr.1.1-59/05);

- Jūrmalas pilsētas domes sēdes 2012.gada 7.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.8);

- Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2012.gada 4.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.1.1-59/07);

- Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2012.gada 7.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.1.1-59/11);

- Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas un Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļas viedokli, ka īpašuma maiņa pret citu pašvaldībai piederošu zemesgabalu nav lietderīga un neatbilst likumā „Par pašvaldībām” noteiktajām funkcijām;

kā arī pamatojoties uz Būvniecības likuma 12.pantu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 22.maija noteikumiem Nr.331 „Paredzētās publiskās apspriešanas kārtība”, un ņemot vērā, ka būvniecības iecere atbilst Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Jūrmalas teritorijas plānojums un apbūves noteikumi, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atbalstīt fitnesa centra jaunbūves ieceri Jūrmalā, Kauguri 3121.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF