Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 22.novembrīNr. 645

protokols Nr. 19, 33. punkts

Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Rīgas ielā 5,
kadastra apzīmējums 1300 009 6003 003

Jūrmalas pilsētas dome, izvērtējot situāciju saistībā ar būvi Jūrmalā, Rīgas ielā 5: dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6003 003 (turpmāk – Ēka), konstatēja:

Nekustamais īpašums Jūrmalā, Rīgas ielā 5, kadastra Nr.1300 009 6003, sastāv no zemesgabala ar platību 2628 kv.m trīs dzīvojamām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 1300 009 6003 001, 1300 009 6003 003, 1300 009 6003 004 un trīs palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 009 6003 005, 1300 009 6003 006, 1300 009 6003 007, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas ¾ d.d., L.R., personas kods ***, adrese ***, un ¼ d.d. E.K., personas kods ***, adrese ***, (turpmāk – Īpašnieki), Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.7221.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas būvinspektors 2012.gada 4.aprīlī veica Ēkas apsekošanu, kuras laikā konstatēja, ka dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6003 003 nesošās jumta un karkasa sienas konstrukcijas ir cietušas ugunsgrēkā, laika gaitā tās var ietekmēt arī citas būves konstrukcijas. Minētā ēka nav noslēgta, tajā var iekļūt nepiederošas personas, radot veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Ēkas fasādes krāsojumā ir bojājumi – fasādes krāsa un apmetums ir atslāņojies. Ar savu vizuālo izskatu ēka bojā apkārtējo ainavu.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 4.aprīļa Atzinumā Nr.115 par būves pārbaudi ir konstatēts, ka nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Rīgas ielā 5 ir pārkāptas sekojošu normatīvo aktu prasības:

1. Būvniecības likuma 31.panta pirmajā daļā noteiktais - ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem, kuru pirmā daļa nosaka, ka katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem.

2. Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.punktā noteiktais, - namīpašumu īpašniekiem namīpašumus, kas uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ir neapdzīvoti vai kuros nenotiek saimnieciskā darbība, jāaizslēdz (ieejas, pagraba durvis un logus), lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu, un to teritorijas jāiežogo, ja tajās var rasties veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Namīpašumos un to teritorijās jāievēro ugunsdrošības noteikumus un sanitārās normas, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos. Šie objekti nedrīkst bojāt ainavu, traucēt blakus esošo namīpašumu lietošanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta otro un trešo daļu un Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma Jūrmalā, Rīgas ielā 5 īpašniekiem L.R. un E.K. ir uzdots līdz 2012.gada 30.maijam sakārtot būvi ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6003 003 Jūrmalā, Rīgas ielā 5 atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Līdz 2012.gada 4.maijam Īpašnieki ir uzaicināti ierasties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā paskaidrojuma sniegšanai un administratīvā pārkāpuma protokola parakstīšanai. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 4.aprīļa Atzinums Nr.115 par būves pārbaudi Jūrmalā, Rīgas ielā 5 ir nosūtīts Īpašniekiem 2012.gada 4aprīlī. Īpašnieki nav atsaukušies uz aicinājumu ierasties Pilsētplānošanas nodaļā un nav snieguši paskaidrojumus.

Tā kā Ēka degradē Jūrmalas pilsētas ainavu, Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 66.pantu, izvērtējot administratīvā akta izdošanas lietderīgumu, uzskata par nepieciešamu piemērot tiesiskos līdzekļus, lai Īpašnieki sakārtotu Ēku atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas novērstu šobrīd pastāvošo Jūrmalas pilsētas vides degradāciju.

Tādējādi Jūrmalas pilsētas dome, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta trešo daļu, kas noteic - ja administratīvais akts ir izdots rakstveidā un personas viedoklis un argumenti nav noskaidroti, administratīvā akta pamatojumā norāda iemeslu, un ņemot vērā konstatēto un secināto, uzskata, ka aicināt Īpašniekus izteikt viedokli vai argumentus administratīvās lietas, kas saistīta ar Ēkas sakārtošanas procesu, ietvaros, lietderības apsvērumu dēļ nav nepieciešams.

Ņemot vērā to, ka Īpašnieki nav nodrošinājuši Ēkas sakārtošanu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” noteiktajām prasībām, Ēkai tehniskā un vizuālā stāvokļa dēļ ir vidi degradējoša ietekme uz pilsētas ainavu, tādēļ, lai stimulētu Īpašniekus sakārtot Ēku atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Īpašniekiem piederošā Ēka ar kadastra apzīmēju 1300 009 6003 003 ir klasificējama kā vidi degradējoša būve, un būvei piekritīgā zemes platība ir nosakāma atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.4.punktam.

Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.4 daļu, vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, ja to ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā izdod ne vēlāk kā līdz pirmstaksācijas gada 1.oktobrim.

Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 5.punkts nosaka, ka vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, ja nodokļa aprēķinātā summa būvei saskaņā ar likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmās daļas 1.punkta b) apakšpunktā vai 3.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto likmi ir mazāka. Minēto noteikumu 6.punkts nosaka, ka maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, pašvaldība nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā un būvei piekritīgās zemes platības noteikšanu ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākās iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai, un tas nav pārsūdzēts.

Ņemot vērā iepriekšminēto, vadoties no Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.2., 2.4. un 5.punkta, Administratīvā procesa likuma 62.panta, 66.panta, 70.panta pirmās un otrās daļas, 79.panta pirmās daļas, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.4 daļas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Klasificēt nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Rīgas ielā 5 esošo ēku: dzīvojamo ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6003 003 kā vidi degradējošu būvi un noteikt būvei piekritīgo zemes platību 444 m2 saskaņā ar grafisko pielikumu.

Administratīvo aktu par Ēku klasificēšanu kā vidi degradējošas būves nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF