Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 22.novembrīNr. 647

protokols Nr. 19, 35. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.766
„Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmuma Nr.559
„Par zemes lietošanas mērķu maiņu zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintari 2805,
Jūrmalā, Dzintari 2908, Jūrmalā, Dzintari 3005, Jūrmalā, Dzintari 3105,
Jūrmalā, Dzintari 3208, Jūrmalā, Dzintari 3306, Jūrmalā, Dzintari 3405”
atzīšanu par spēku zaudējušu”

Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzintaru projekti” 2011.gada 5.decembra iesniegumu par nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu pārrēķinu zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintari 2805, Dzintari 2908, Dzintari 3005, Dzintari 3105, Dzintari 3208, Dzintari 3306, Dzintari 3405, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka ar Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmumu Nr.559 zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintari 2805, Dzintari 2908, Dzintari 3005, Dzintari 3105, Dzintari 3208, Dzintari 3306, Dzintari 3405 tika veikta lietošanas mērķa maiņa uz 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve, pamatojoties uz spēkā esošo Jūrmalas pilsētas Attīstības plānu – minēto zemesgabalu izmantošana „Priežu parka” rajons ar apbūvi tika noteikta ar Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.aprīļa saistošo noteikumu Nr.8 „ Grozījumi Jūrmalas pilsētas Attīstības plānā (Ģenerālplānā)” 1.17.punktu.

Ar Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2009.gada 7.jūlija spriedumu lietā Nr.2008-38-03 tika atzīti par spēkā neesošiem no to pieņemšanas brīža: Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.aprīļa saistošie noteikumi Nr.8 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas Attīstības plānā (Ģenerālplānā), Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošie noteikumi Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, ciktāl tie attiecas uz teritoriju Dzintaros starp Meža prospektu, Edinburgas prospektu, Piestātnes ielu un Krišjāņa Barona ielu, Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 30.augusta saistošie noteikumi Nr.37 „Par detālplānojuma teritorijai Dzintaros starp Meža prospektu, Edinburgas prospektu, Indras ielu un Krišjāņa Barona ielu projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, un noteikts, ka uz teritoriju Dzintaros, starp Meža prospektu, Edinburgas prospektu, Piestātnes ielu un Krišjāņa Barona ielu ir spēkā Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 27.jūlija lēmumā Nr.893 „Par Jūrmalas attīstības plānu (ģenerālplānu)” noteiktā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana.

Zemesgabali Jūrmalā, Dzintari 2805, Dzintari 2908, Dzintari 3005, Dzintari 3105, Dzintari 3208, Dzintari 3306, Dzintari 3405 saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2009.gada 7.jūlija spriedumu lietā Nr.2008-38-03 atrodas Dabas pamatnes teritorijā (DP), atbilstoši „Dabas pamatnes” teritoriju iedalījumam – pilsētas mežu saglabāšanas joslā.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemesgabali Jūrmalā, Dzintari 2805, Dzintari 2908, Dzintari 3005, Dzintari 3105, Dzintari 3208, Dzintari 3306, Dzintari 3405 atrodas Dabas teritorijā (D2).

Ņemot vērā minēto un vadoties no Latvijas Republikas likumiem, Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2009.gada 7.jūlija sprieduma lietā Nr.2008-38-03, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 2., 18.punkta, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmuma Nr.766 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmuma Nr.559 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintari 2805, Jūrmalā, Dzintari 2908, Jūrmalā, Dzintari 3005, Jūrmalā, Dzintari 3105, Jūrmalā, Dzintari 3208, Jūrmalā, Dzintari 3306, Jūrmalā, Dzintari 3405” 1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

„1. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmumu Nr.559 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintari 2805, Jūrmalā, Dzintari 2908, Jūrmalā, Dzintari 3005, Jūrmalā, Dzintari 3105, Jūrmalā, Dzintari 3208, Jūrmalā, Dzintari 3306, Jūrmalā, Dzintari 3405” no 2006.gada 15.jūnija”.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF