Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 22.novembrīNr. 649

protokols Nr. 19, 38. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 19-601
trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu

2012.gada 9.augustā pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.455 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 19-601 trešās izsoles rīkošanu”, kurā noteikts rīkot nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 19-601 ar kadastra numuru 1300 901 7174, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.601 kopējā platībā 36,18 m2 un 3618/70585 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītām būvēm: šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 021 7606 003), šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 021 7606 004), un zemes (kadastra apzīmējums 1300 021 7606) trešo izsoli un apstiprināta trešās izsoles sākuma cenu Ls 1500 (viens tūkstotis pieci simti latu). Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumu Nr.538 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 19-601 atsavināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 14.1.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Uzskatīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 19-601 ar kadastra numuru 1300 901 7174 trešo izsoli.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF