Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2012.gada 20. decembra 665.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2012.gada 22.novembrīNr. 650

protokols Nr. 19, 39. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 62
daļas nodošanu patapinājumā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu un, lai nodrošinātu pašvaldības aģentūru „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” ar telpām sociālās palīdzības sniegšanai - nakts patversmes izveidošanai, Jūrmalas pilsētas dome nolemj: Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 665.lēmumu

1. Nodot patapinājumā Pašvaldības aģentūrai „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 62 (kadastra numurs 1300 020 7003) daļu, kas sastāv no pirmā stāva telpām ar kopējo platību 400,2 m2 un zemesgabala (kadastra apzīmējums 1300 020 7003, kopējā platība 2586 m2) domājamo daļu 236,16 m2 platībā nakts patversmes izveidošanai. Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 665.lēmumu

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) atbilstoši lēmuma 1.punktam viena mēneša laikā sagatavot vienošanos par grozījumiem 2009.gada 23.februāra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16.3.8/162.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF