Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 22.novembrīNr. 651

protokols Nr. 19, 40. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799
„Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un ņemot vērā 2012.gada 11.oktobra Jūrmalas pilsētas domes valsts kontroles ieteikumu ieviešanas darba grupas sēdes protokolu Nr.14 , Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ar 2013.gada 1.janvāri nodot Jūrmalas sporta centram apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rīgas ielā 1 ar kadastra numuru 1300 009 5901, kas sastāv no sporta laukuma ar kadastra apzīmējumu 13000095901001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 13000095901 un kopējo platību 5023 m2.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) viena mēneša laikā sagatavot vienošanos par grozījumiem 2003.gada 2.jūnijā ar Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolu noslēgtajā pilnvarojuma līgumā Nr.01.-16/729 un vienošanos par grozījumiem 2002.gada 2.janvārī ar privatizējamo sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” noslēgtajā pilnvarojuma līgumā Nr.47.

3. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.novembra lēmumu Nr.976 „Par Majoru pamatskolas sporta laukuma nodošanu apsaimniekošanā”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF