Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 27.decembra 733.lēmumu

2012.gada 20.decembrīNr. 669

protokols Nr. 20, 27. punkts

Par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2013.-2015.gadam

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14. un 15.pantu, un, lai veicinātu Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgu attīstību, plānojot budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2013.-2015.gadam, saskaņā ar pielikumu.

2. Plānojot ikgadējo pašvaldības budžetu, ievērot apstiprināto Jūrmalas pilsētas investīciju plānu.

3. Jūrmalas pilsētas investīciju plāna 2013.-2015.gadam izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram Valdim Vītoliņam.

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.9 „Par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2012.-2014.gadam”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLS


Lejupielāde: DOC un PDF