Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 693

protokols Nr. 20, 60. punkts

Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Brocēnu ielā 25,
kadastra apzīmējumi 1300 026 1318 001, 1300 026 1318 002,
1300 026 1318 003, 1300 026 1318 004, 1300 026 1318 005

Jūrmalas pilsētas dome, izvērtējot situāciju saistībā ar būvēm Jūrmalā, Brocēnu ielā 25 dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 1300 026 1318 001, garāža ar kadastra apzīmējumu 1300 026 1318 002, saimniecības ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 026 1318 003, šķūnis ar kadastra apzīmējumu 1300 026 1318 004 un ateja ar kadastra apzīmējumu 1300 026 1318 005 (turpmāk – Ēkas), konstatēja:

Nekustamais īpašums Jūrmalā, Brocēnu ielā 25, kadastra Nr.1300 026 1318, sastāv no zemesgabala ar platību 1616 kv.m un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 1318 001, garāžas ar kadastra apzīmējumu Nr.1300 026 1318 002, saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 1318 003, šķūņa ar kadastra apzīmējumu 1300 026 1318 004, atejas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 1318 005 uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas T.M., (personas kods ***), pasta adrese *** (turpmāk – Īpašnieks) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000056540.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas būvinspektors 2012.gada 18.jūlijā veica Ēku apsekošanu, kuras laikā konstatēja, ka dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 1318 001, garāžas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 1318 002, saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 1318 003, šķūņa 1300 026 1318 004, atejas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 1318 005 jumta konstrukcijas vizuāli ir zaudējušas ģeometriskos izmērus, kā rezultātā pasliktinās ēku nesošās konstrukcijas. Būvju logu un durvju ailes nav noslēgtas, tajās var iekļūt nepiederošas personas, radot veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Būvju koka fasāžu apšuvums un tās krāsojums ir bojāts. Būves ar savu vizuālo izskatu bojā apkārtējo ainavu.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 18.jūlija Atzinumā Nr.312 par būves pārbaudi ir konstatēts, ka nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Brocēnu ielā 25 ir pārkāptas sekojošu normatīvo aktu prasības:

1. Būvniecības likuma 31.panta pirmajā daļā noteiktais - ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem, kura pirmā daļa nosaka, ka katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem.

2. Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.punktā noteiktais, - namīpašumu īpašniekiem namīpašumus, kas uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ir neapdzīvoti vai kuros nenotiek saimnieciskā darbība, jāaizslēdz (ieejas, pagraba durvis un logus), lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu, un to teritorijas jāiežogo, ja tajās var rasties veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Namīpašumos un to teritorijās jāievēro ugunsdrošības noteikumus un sanitārās normas, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos. Šie objekti nedrīkst bojāt ainavu, traucēt blakus esošo namīpašumu lietošanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta otro un trešo daļu un Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma Jūrmalā, Brocēnu ielā 25 īpašniecei T.M. ir uzdots līdz 2012.gada 10.septembrim nojaukt vai sakārtot būves ar kadastra apzīmējumiem 1300 026 1318 001, 1300 026 1318 002, 1300 026 1318 003, 1300 026 1318 004 un 1300 026 1318 005 Jūrmalā, Brocēnu ielā 25 atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Līdz 2012.gada 27.augustam Īpašnieks ir uzaicināts ierasties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā paskaidrojuma sniegšanai un administratīvā pārkāpuma protokola parakstīšanai. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 18.jūlija Atzinums Nr.312 par būves pārbaudi Jūrmalā, Brocēnu ielā 25 ir nosūtīts Īpašniekam 2012.gada 18.jūlijā. Īpašnieks nav atsaucies uz aicinājumu ierasties Pilsētplānošanas nodaļā un nav sniedzis paskaidrojumus.

Tā kā Ēkas degradē Jūrmalas pilsētas ainavu, Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 66.pantu, izvērtējot administratīvā akta izdošanas lietderīgumu, uzskata par nepieciešamu piemērot tiesiskos līdzekļus, lai Īpašnieks sakārtotu Ēkas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas novērstu šobrīd pastāvošo Jūrmalas pilsētas vides degradāciju.

Tādējādi Jūrmalas pilsētas dome, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta trešo daļu, kas noteic - ja administratīvais akts ir izdots rakstveidā un personas viedoklis un argumenti nav noskaidroti, administratīvā akta pamatojumā norāda iemeslu, un ņemot vērā konstatēto un secināto, uzskata, ka aicināt Īpašnieku izteikt viedokli vai argumentus administratīvās lietas, kas saistīta ar Ēku sakārtošanas procesu, ietvaros, lietderības apsvērumu dēļ nav nepieciešams.

Ņemot vērā to, ka Īpašnieks nav nodrošinājis Ēku sakārtošanu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 noteiktajām prasībām, Ēkām tehniskā un vizuālā stāvokļa dēļ ir vidi degradējoša ietekme uz pilsētas ainavu, tādēļ, lai stimulētu Īpašnieku sakārtot Ēkas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Īpašniekam piederošās Ēkas ar kadastra apzīmējumiem 1300 026 1318 001, 1300 026 1318 002, 1300 026 1318 003, 1300 026 1318 004 un 1300 026 1318 005 ir klasificējamas kā vidi degradējošas būves atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17,septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.2.punktam, un būvēm piekritīgā zemes platība ir nosakāma atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.4.punktam.

Ņemot vērā iepriekšminēto, vadoties no Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.2., 2.4.punkta, Administratīvā procesa likuma 62.panta, 66.panta, 70.panta pirmās un otrās daļas, 79.panta pirmās daļas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Klasificēt nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Brocēnu ielā 25 esošās ēkas: dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 1300 026 1318 001, garāža ar kadastra apzīmējumu 1300 026 1318 002, saimniecības ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 026 1318 003, šķūnis ar kadastra apzīmējumu 1300 026 1318 004 un ateju ar kadastra apzīmējumu 1300 026 1318 005 kā vidi degradējošas būves un noteikt būvēm piekritīgo zemes platību 720 kv.m saskaņā ar grafisko pielikumu.

Administratīvo aktu par Ēku klasificēšanu kā vidi degradējošas būves var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF