Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2014.gada 20.februāra 59.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 21.februāra 98.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2012.gada 20.decembrīNr. 714

protokols Nr. 20, 81. punkts

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”
objektu pārņemšanu Jūrmalas pilsētas domes bilancē

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” pamatlīdzekļu sastāvā ir būvju īpašumi, kurus sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” izmanto saimnieciskajā darbībā komunālo pakalpojumu sniegšanai, bet uz tiem nav nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā. Lai nodrošinātu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” pamatlīdzekļu sastāvā esošo būvju īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” vārda, ir nepieciešama to sākotnēja reģistrācija zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 36.pantu, tāpēc ir nepieciešams pārņemt šos nekustamos īpašumus Jūrmalas pilsētas domes bilancē.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” pamatlīdzekļu sastāvā esošie nekustamie īpašumi ir nepieciešami pašvaldības autonomās funkcijas pildīšanai – Jūrmalas iedzīvotāju nodrošināšanai ar komunālajiem pakalpojumiem – ūdensapgādi un kanalizāciju, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties no Latvijas Republikas likumiem, tai skaitā likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punkta, likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 36.panta, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pārņemt Jūrmalas pilsētas domes bilancē no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” būvju nekustamos īpašumus, kas nepieciešami pašvaldības autonomās funkcijas pildīšanai – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, atbilstoši pielikumam „Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” bilancē esošie nekustamie īpašumi”.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļai pēc nekustamo īpašumu pārņemšanas Jūrmalas pilsētas domes bilancē sagatavot dokumentus īpašumu reģistrācijai zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

3. Pēc īpašumu reģistrācijas zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda nodot nekustamos īpašumus sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” īpašumā. Grozīts ar domes 2014.gada 20.februāra 59.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.714

(protokols Nr.20, 81.punkts)

SIA „Jūrmalas ūdens” bilancē esošie nekustamie īpašumi

Nr.

Būves adrese

Būves nosaukums

Būves kadastra apzīmējums

Zemes īpašnieks

Uzskaites vērtība (LVL)

Atlikusī vērtība (LVL)

1.

Meža prospektā 58C (bijusī adrese Meža prospektā 60)

Kanalizācijas pārsūknēšanas stacija

1300 004 6001

(zemes kadastra Nr.)

Jūrmalas pilsētas pašvaldība

24 439,40

3 282,80

2.

Puškina ielā 7A

Kanalizācijas pārsūknēšanas stacija

1300 026 2507 001

Jūrmalas pilsētas pašvaldība

Nav zināms

Nav zināms

3.

Skautu ielā 2A

Kanalizācijas pārsūknēšanas stacija

1300 017 1303 001

Jūrmalas pilsētas pašvaldība

14 809,58

8 337,95

4. Svītrots ar domes 2013.gada 21.februāra 98.lēmumu

Tobago ielā 7

Kanalizācijas sūkņu stacija

1300 021 6616

(zemes kadastra Nr.)

Jūrmalas pilsētas pašvaldība

27 174,00

14 717,64

5.

Varoņu ielā 11

Ūdenstornis

1300 021 6707 001

Jūrmalas pilsētas pašvaldība

5 370,00

0,00

6. Grozīts ar domes 2014.gada 20.februāra 59.lēmumu

Tallinas ielā 28

Lietus ūdens pārsūknēšanas stacija

1300 020 5301 001

Vaira Kārkliņa

32532,27

23633,75

Kopā Grozīts ar domes 2013.gada 21.februāra 98.lēmumu;
Grozīts ar domes 2014.gada 20.februāra 59.lēmumu

104325,25

49972,14


Lejupielāde: DOC un PDF