Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 717

protokols Nr. 20, 84. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 2-3,
Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu

2012.gada 19.jūlijā Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr.410 „Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra iela 2-3, Jūrmala, atsavināšanu” atsavināt, pārdodot izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu Krišjāņa Valdemāra ielā 2-3, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 900 7876, kas sastāv no dzīvokļa Nr.3 kopējā platībā 45,4 m2, 4540/19290 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītām būvēm – šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 011 3207 003), šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 011 3207 004) un zemes (kadastra apzīmējums 1300 011 3207, kopējā platība 2404 m2). Apstiprināta dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 2-3, Jūrmalā, nosacītā cena (pirmās izsoles sākuma cena) Ls 16200, tostarp apbūve Ls 4900, zemes domājamā daļa Ls 11300. Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu un ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumu Nr.412 „Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra iela 2-3, Jūrmala, atsavināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 14.1.apakšpunktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2012.gada 16.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzskatīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma, Krišjāņa Valdemāra ielā 2-3, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 900 7876, kas sastāv no dzīvokļa Nr.3 kopējā platībā 45,4 m2, 4540/19290 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītām būvēm – šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 011 3207 003), šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 011 3207 004) un zemes (kadastra apzīmējums 1300 011 3207), pirmo izsoli.

2. Noteikt dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 2-3, Jūrmalā, otro izsoli un apstiprināt otrās izsoles sākuma cenu Ls 12960 (divpadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit lati), tostarp apbūve Ls 3920, zemes domājamā daļa Ls 9040.

3. Izsoles komisijai trīs mēnešu laikā rīkot dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 2-3, Jūrmalā, otro izsoli un iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF