Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2012.gada 16.februārīNr.4

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1005

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Egmonts Krūmiņš (nepiedalās no plkst.1035 līdz 1042), Vladimirs Maksimovs, Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.1204 līdz 1210), Dzintra Homka, Juris Visockis, Aigars Tampe, Marija Vorobjova, Dzintra Hirša, Raimonds Munkevics, Māris Dzenītis, Zigurds Starks, Iveta Blaua (nepiedalās no plkst.1005 līdz plkst.1010)

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja

Gunta Smalkā

Būvniecības nodaļas vadītājs

Māris Demme

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Reinholds Pelše

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele, Laima Grobiņa, Agita Bērzupe, Aīda Paipare, Iveta Mantramoviča, Anna Deičmane, Dzintars Krūmiņš, Atis Sapronovs, Irēna Drupa, Inita Vanka- Treifelde, Aleksandrs Bašarins (biedrība „FC Jūrmala”

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijā Nr.2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem”

· Par nomas maksas apmaksu 2012.gadā

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Blaua nav ieradusies), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

Darba kārtība:

1.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijā Nr.2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem”

2.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmuma Nr.531 „Par rūpnieciskās zvejas rīku limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”

4.

Par kritērijiem maksas samazināšanai par ēdināšanas pakalpojumu Jūrmalas pilsētas pirmsskolas iestādēs

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.10 „Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas nolikums”

6.

Par dāvanu karšu saņēmēju mērķa grupu noteikšanu un dāvinājuma pieņemšanu

7.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

8.

Par dzīvojamās mājas Jaunā ielā 60A, Jūrmalā atzīšanu par dzīvošanai nederīgu

9.

Par dzīvokļu jautājumiem

10.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

11.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu dzīvojamā mājās Līču ielā 2 un Līču ielā 2, k-1

12.

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā, Jūrmalā, Buļļupes ielā 3

13.

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā, Jūrmalā, Dārzkopības ielā 11

14.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jūras ielā 32 A

15.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Līgatnes ielā 2

16.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84

17.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Piekrastes ielā 34

18.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rītupes ielā 11

19.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sloka 7124

20.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 11

21.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 15 un Turaidas ielā 17

22.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Upes ielā 1

23.

Par zemes vienības sadali Kalēju ielā 61/65, Jūrmalā

24.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.357 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 61/65 un adreses piešķiršanu”

25.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežsargu ielā 45, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

26.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmuma Nr.551 „Par zemesgabala ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kalēju ielā 49, Jūrmalā un adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

27.

Par iespēju turpināt būvniecību zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 6004 Jūrmalā, Rīgas ielā 7

28.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 001 1014 Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 33

29.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 2403 Jūrmalā, Bulduru prospektā 40

30.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 1402 Jūrmalā, Rūdolfa Blaumaņa ielā 22

31.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 2305 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 15

32.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 004 1801 Jūrmalā, Ernesta Birznieka –Upīša ielā 13

33.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 004 4704 Jūrmalā, Meža prospektā 103A

34.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumā Nr.801 „Par iespēju turpināt būvniecību zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1505 Baznīcas ielā 2, Jūrmalā”

35.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.676 „Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 13 (kadastra Nr.1300 001 1124) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

36.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Amatas ielā 2A

37.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 16

38.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Zvīņu ielā 2 un Kolkas ielā 21

39.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51

40.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmuma Nr.943 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, Mellužu prospektā 19” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 19

41.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 51 un Slokas ielā 55B nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

42.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 103 apstiprināšanu

43.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 103 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

44.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1042 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu” un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu Jūrmalā, Jelgavas ielā 5

45.

Par nodoma protokola noslēgšanu ar biedrību „Futbola centrs „Jūrmala””

46.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ludzas ielā 2-6, Jūrmalā, Ludzas ielā 2-7, Jūrmalā, Ludzas ielā 2-8, Jūrmalā, Ludzas ielā 2-9 un Jūrmalā, Ludzas ielā 2-10 atsavināšanu

47.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46-601 otrās izsoles rīkošanu

48.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 64 k -2 trešās izsoles rīkošanu

49.

Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Kalnciema ielā 20-5 trešās izsoles rīkošanu

50.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Pils ielā 1 daļas iznomāšanu

51.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Cīruļu ielā 113 nomas līguma pagarināšanu ar AS „Fēnikss”

52.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Dzintari 2308” nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Bramaņu centrs”

53.

Par zemesgabala Jūrmalā, Dzeldas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Jūrmalas celtnieks pluss”

54.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar L. P.

55.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar K.I.

56.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar G.R.

57.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar L.P.

58.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar L.A.

59.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar N.K.

60.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar J.K.

61.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar I.S.

62.

Par izmaiņām pludmales nogabala no Mālpils ielas ass Rūjienas ielas virzienā nomas līgumā

63.

Par nomas maksas apmaksu 2012.gadā

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijā Nr.2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem”

(instrukcija Nr.1)

Ziņotājs:

I.Drupa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par instrukcijas projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Blaua nav ieradusies), nolēma pieņemt instrukciju par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijā Nr.2„Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem”.

2. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmuma Nr.531 „Par rūpnieciskās zvejas rīku limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā (lēmums Nr.67)

Ziņotājs:

I.Černovska

Izsakās:

G.Truksnis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu ar izsniegtajiem papildinājumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumiem („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Blaua nav ieradusies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmuma Nr.531 „Par rūpnieciskās zvejas rīku limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā, ar papildinājumiem.

Ienāk I.Blaua

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”

(saistošie noteikumi Nr.7)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”.

4. Par kritērijiem maksas samazināšanai par ēdināšanas pakalpojumu Jūrmalas pilsētas pirmsskolas iestādēs (lēmums Nr.68)

Ziņotājs:

I.Mantramoviča

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par kritērijiem maksas samazināšanai par ēdināšanas pakalpojumu Jūrmalas pilsētas pirmsskolas iestādēs.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.10 „Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas nolikums” (nolikums Nr.2)

Ziņotājs:

I.Vanka-Treifelde

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.10 „Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas nolikums”.

6. Par dāvanu karšu saņēmēju mērķa grupu noteikšanu un dāvinājuma pieņemšanu

(lēmums Nr.69)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dāvanu karšu saņēmēju mērķa grupu noteikšanu un dāvinājuma pieņemšanu.

7. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.70)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

8. Par dzīvojamās mājas Jaunā ielā 60A, Jūrmalā atzīšanu par dzīvošanai nederīgu

(lēmums Nr.71)

Ziņotājs:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas Jaunā ielā 60A, Jūrmalā atzīšanu par dzīvošanai nederīgu.

9. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.72)

Ziņotājs:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem.

10. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.73)

Ziņotājs:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

11. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu dzīvojamā mājās Līču ielā 2 un Līču ielā 2, k-1 (lēmums Nr.74)

Ziņotājs:

Dz.Krūmiņš

Izsakās:

G.Truksnis izsakās, ka nepieciešams, ņemot vērā arī Juridiskās nodaļas vadītājas piezīmi, lēmumprojektu papildināt aiz komata ar frāzi šādā redakcijā: „ pēc dzīvojamo māju lietošanas tiesību iegūšanas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu dzīvojamā mājās Līču ielā 2 un Līču ielā 2, k-1 ar papildinājumu.

12. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Buļļupes ielā 3 (lēmums Nr.75)

Ziņotājs:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dz.Homka nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Buļļupes ielā 3.

13. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Dārzkopības ielā 11 (lēmums Nr.76)

Ziņotājs:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Dārzkopības ielā 11.

14. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jūras ielā 32 A (lēmums NNr.77)

15. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Līgatnes ielā 2 (lēmums Nr.78)

16. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84 (lēmums Nr.79)

17. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Piekrastes ielā 34 (lēmums Nr.80)

18. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rītupes ielā 11 (lēmums Nr.81)

19. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sloka 7124 (lēmums Nr.82)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jūras ielā 32 A.

2. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Līgatnes ielā 2.

3. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84.

4. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Piekrastes ielā 34.

5. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rītupes ielā 11.

6. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sloka 7124.

20. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 11 (lēmums Nr.83)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Dzenītis izsakās, ka neatbalstīs šo lēmumprojektu un aicina arī deputātus to neatbalstīt, jo uzskata, ka ēkas, kuras ir paredzēts nojaukt, ir padomju laika arhitektūras šedevrs.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka), „pret” – 1 (M.Dzenītis), „atturas” – 5 (A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 11.

21. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 15 un Turaidas ielā 17 (lēmums Nr.84)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 15 un Turaidas ielā 17.

22. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Upes ielā 1 (lēmums Nr.85)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dz.Hirša)), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Upes ielā 1.

23. Par zemes vienības sadali Kalēju ielā 61/65, Jūrmalā (lēmums Nr.86)

24. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.357 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 61/65 un adreses piešķiršanu” (lēmums Nr.87)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par zemes vienības sadali Kalēju ielā 61/65, Jūrmalā.

2. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.357 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 61/65 un adreses piešķiršanu”.

25. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežsargu ielā 45, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.88)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežsargu ielā 45, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

26. Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmuma Nr.551 „Par zemesgabala ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kalēju ielā 49, Jūrmalā un adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.89)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmuma Nr.551 „Par zemesgabala ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kalēju ielā 49, Jūrmalā un adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.

27. Par iespēju turpināt būvniecību zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 6004 Jūrmalā, Rīgas ielā 7 (lēmums Nr.90)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par iespēju turpināt būvniecību zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 6004 Jūrmalā, Rīgas ielā 7.

28. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 001 1014 Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 33 (lēmums Nr.91)

29. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 2403 Jūrmalā, Bulduru prospektā 40 (lēmums Nr.92)

30. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 1402 Jūrmalā, Rūdolfa Blaumaņa ielā 22 (lēmums Nr.93)

31. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 2305 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 15 (lēmums Nr.94)

32. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 004 1801 Jūrmalā, Ernesta Birznieka –Upīša ielā 13 (lēmums Nr.95)

33. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 004 4704 Jūrmalā, Meža prospektā 103A (lēmums Nr.96)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 001 1014 Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 33.

2. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 2403 Jūrmalā, Bulduru prospektā 40.

3. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 1402 Jūrmalā, Rūdolfa Blaumaņa ielā 22.

4. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 2305 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 15.

5. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 004 1801 Jūrmalā, Ernesta Birznieka –Upīša ielā 13.

6. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 004 4704 Jūrmalā, Meža prospektā 103A.

34. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumā Nr.801 „Par iespēju turpināt būvniecību zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1505 Baznīcas ielā 2, Jūrmalā” (lēmums Nr.97)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumā Nr.801 „Par iespēju turpināt būvniecību zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1505 Baznīcas ielā 2, Jūrmalā”.

35. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.676 „Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 13 (kadastra Nr.1300 001 1124) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (lēmums Nr.98)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, Dz.Hirša, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 3 (Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.676 „Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 13 (kadastra Nr.1300 001 1124) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

36. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Amatas ielā 2A (lēmums Nr.99)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Amatas ielā 2A.

Iziet E.Krūmiņš

37. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 16

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

Z.Starks uzskata, ka šobrīd spēkā esošais pilsētas attīstības plāns ir aplams, jo tas paredz, ka šajā savrupmāju teritorijā, zemesgabala 1500 m2 platībā, ir iespējama mazstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve. Aicina detālplānojuma izstrādātāju nepūlēties un netērēt savu līdzekļus detālplānojuma izstrādei, jo deputāti to neatbalstīs.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 4 (L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” –10 (I.Ančāns, A.Ābelītis, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), E.Krūmiņš izgājis), lēmumprojekts tika noraidīts.

38. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Zvīņu ielā 2 un Kolkas ielā 21 (lēmums Nr.100)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Blaua, A.Ābelītis), E.Krūmiņš izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Zvīņu ielā 2 un Kolkas ielā 21.

Ienāk E.Krūmiņš

39. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51 (lēmums Nr.101)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka), „pret” – nav, „atturas” – 7 (A.Ābelītis, R.Munkevics, A.Tampe, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51.

40. Par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmuma Nr.943 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, Mellužu prospektā 19” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 19 (lēmums Nr.102)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu šo jautājumu noņemt no izskatīšanas un lūgt detālplānojuma ierosinātāju iesniegumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu saskaņot ar visiem zemesgabala līdzīpašniekiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” – 1 (Dz.Hirša), „atturas” – 5 (M.Dzenītis , I.Blaua, I.Ančāns, J.Visockis, A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmuma Nr.943 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, Mellužu prospektā 19” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 19.

41. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 51 un Slokas ielā 55B nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.103)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Blaua, Dz.Hirša)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 51 un Slokas ielā 55B nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

42. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 103 apstiprināšanu

(lēmums Nr.104)

43. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 103 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.8)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Ābelītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Dz.Hirša)), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 103 apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 103 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

44. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1042 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu” un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 (lēmums Nr.105)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Ābelītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Dz.Hirša)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1042 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu” un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu Jūrmalā, Jelgavas ielā 5.

45. Par nodoma protokola noslēgšanu ar biedrību „Futbola centrs „Jūrmala”” (lēmums Nr.106)

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

J.Visockis izsakās, ka šis projekts ir interesants, taču šaubas ir par, to, ka projekta otro kārtu ir paredzēts realizēt pēc tilta celtniecības pāri Lielupei, bet nav jau zināms, kad šī tilta celtniecība varētu tiktu uzsākta un, vai vispār tiks uzsākta. Uzskata, ka nodomu protokola 3.punktā ir nepieciešams norādīt minēto zemesgabalu precīzu platību, 3.2.apakšpunktā ir jānorāda šo nekustamo īpašumu vērtība un  6.punktā precīzi ir jānosaka abu pušu saistības, kā arī ir jānosaka konkrēti termiņi, kuros tiks realizēta pirmā un otrā projekta kārta un projekta kopējās izmaksas. Ja tas viss tiek precizēts, tad ir gatavs atbalstīt šo lēmumprojektu. Uzskata, ka nodomu protokols ir ļoti nopietns dokuments un tas ir rūpīgi jāizvērtē, tāpēc izsaka priekšlikumu šī jautājuma izskatīšanu atlikt līdz nākamai domes sēdei un novirzīt to detalizētākai izskatīšanai Apvienotajā komitejā.

M.Dzenītis piekrīt J.Visocka priekšlikumam, ka šis jautājums ir pārāk nopietns un ir skatāms atsevišķi un detalizētāk. Viņam, kā daudziem, arī ir pazīstams A.Bašarins un zināma viņa darbība pilsētā un, tieši tāpēc nav 100% pārliecības, ka tiks realizēts tas, kas ir atspoguļots šodien lēmumprojektam pievienotajās skicēs. Uzskata, ka Z.Starka jautājums par to, vai izvērtēta šāda sporta centra nepieciešamība arī ir pamatots. Iespējams, ka šis lielais pašvaldībai piederošais zemesgabals pilsētas centrā ir jāizmanto kādam citam mērķim, piemēram, kāda kultūras objekta attīstībai. Būtu gatavs atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu, ja patiešām būtu pārliecība, ka arī nākotnē tiks noņemts risks par to, ka šajā teritorijā tiek grozīts teritorijas plānojums, paredzot tajā dzīvojamo funkciju. Šodien balsojumā atturēsies, jo arī uzskata, ka šodien šis jautājums būtu jānoņem no izskatīšanas un detalizētāk jāizskata Apvienotajā komitejā un tikai pēc tam domes sēdē.

Dz.Homka izsakās, ka balsos par lēmumprojektu, jo  atbalsta šāda sporta centra attīstību Jūrmalā, un tā kā nav Juridiskās nodaļas iebildumu par nodomu protokolu, uzskata, ka tas ir korekts.

A.Tampe izsakās, ka atbalsta ideju par šādu projektu, bet uzskata, ka vēl ir jāpiestrādā pie nodoma protokola, kurā šobrīd ir daudz nepilnību. Ir šaubas par to, vai šis projekts pilnībā tiks realizēts un to, ka šobrīd investors nevar pateikt, cik liels finansējums projektam ir nepieciešams un, kādā laikā to ir plānots realizēt. Tāpēc uzskata, ka šobrīd šo jautājumu vajadzētu atlikt, piestrādājot pie nodoma protokola, precizējot projekta izmaksas un termiņus, kā arī konkrētas investora saistības.

Z.Starks izsakās, ka Finanšu komitejā ir atbalstījis šo projektu, cerot, ka uz domes sēdi būs vairāk informācijas par projekta attīstību, lai to varētu atbalstīt. Bet diemžēl šādas informācijas nav un laikā starp Finanšu komiteju un domes sēdi nav arī notikusi nekāda diskusija par šo projektu. Iepriekš nav arī atbalstījis jaunā pilsētas attīstības plāna apstiprināšanu, kurā jau šajā teritorijā tika  paredzēta sporta centra attīstība. Lai gan nav pret otra milzīga sporta centra būvniecību pilsētā, bet, ņemot vērā, patreizējo Slokas stadiona apmeklētību, apšauba nepieciešamību pēc tā. Iebilst pret to, ka nav Ekonomikas un attīstības nodaļas izvērtējuma par to, kas, tādā gadījumā, notiks ar iesāktā sporta kompleksa attīstību Slokā. Tā kā šī sporta centra izbūve saistīta ar plānotā tilta pāri Lielupei izbūvi, tad varbūt būtu jāskata iespēja šāda sporta centra izbūvi attīstīt vietā, kas ir tuvāk starp Rīgu un Jūrmalu, piemēram, Priedainē. Uzskata, ka par šo projektu ir daudz neskaidrību un šis jautājums nav izrunāts, tāpēc balsojumā atturēsies.

I.Ančāns izsakās, ka šis ir tikai nodomu protokols un pašvaldībai nepastāv nekāds risks to noslēgt, bet, savukārt, investoram tiek dota iespēja rīkoties. Pasaulē futbols ir ļoti populārs sporta veids, par ko liecina tas, ka arī mazās pilsētas tiek būvēti milzīgi futbola stadioni. Arī šis komplekss ir paredzēts kā mācību un treniņu komplekss futbola tālākai attīstībai. Uzskata, ka šis lēmumprojekts ir jāatbalsta un, tā tālākā attīstības procesā, būs iespējams kaut ko vairāk konkretizēt.

I.Blaua izsakās, ka ir jādomā gan par pilsētas attīstību, gan par sporta un kūrorta attīstību un vēl par daudzām citām lietām. Taču zinot to, ka patreiz investīciju plānā ir paredzēti līdzekļi gan sporta zāles būvniecībai Lielupē, gan sporta attīstības projektiem Kauguros, aicina vēlreiz izvērtēt šo nodomu protokolu, kurš, it kā no vienas puses, neuzliek nekādus pienākumus, bet arī neprasa nekādu atbildību no investora puses.

A.Bašarins (projekta attīstītājs) izsakās, ka šodien deputātu balsojums par šo lēmumprojektu būs skaidrs signāls investoriem, ko darīt tālāk. Investori ir gatavi attīstīt bērnu futbolu un profesionālo futbolu Jūrmalā, bet šodien noraidot šo projektu, var tikt apdraudēts arī līdz šim investoru sniegtais finansiālais atbalsts šim sporta veidam. Šobrīd pateikt, cik lieli ieguldījumi šī projekta attīstībai būs nepieciešami, precīzi nevar.

G.Truksnis izsakās, ka jautājums par lēmumprojekta noņemšanu no izskatīšanas un novirzīšanu uz Apvienoto komiteju nav balsojams, jo tas ir apstiprināts sēdes darba kārtībā. Protams, viņam kā sēdes vadītājam ir tādas tiesības, bet uzskata, ka par šo jautājumu šodien ir jābalso. Viņaprāt, ka šis nodomu protokols Jūrmalas pilsētas domei neuzliek nekādas finansiālas saistības, bet parāda tās gribu, kas ir turpinājums tai gribai, kas tika izteikta balsojot par attīstības plāna gala redakciju. Tādējādi tiek pateikts, ka ir vēlme šajā teritorijā redzēt šādu sporta kompleksu un par lietderīgām tiek uzskatītas tādas aktivitātes, kas palīdz to pilsētai realizēt. Un, ja kāds ir gatavs šādas aktivitātes veikt, pilsētai neuzņemoties finansiālās saistības, tad tas var būt tikai pozitīvi. Aicina deputātus izteikt savu viedokli par šo lēmumprojektu balsojot.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka), „pret” – nav, „atturas” – 7 (J.Visockis, A.Tampe, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Ābelītis, I.Blaua, Dz.Hirša)), nolēma pieņemt lēmumu par nodoma protokola noslēgšanu ar biedrību „Futbola centrs „Jūrmala””.

46. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ludzas ielā 2-6, Jūrmalā, Ludzas ielā 2-7, Jūrmalā, Ludzas ielā 2-8, Jūrmalā, Ludzas ielā 2-9 un Jūrmalā, Ludzas ielā 2-10 atsavināšanu (lēmums Nr.107)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Ābelītis, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ludzas ielā 2-6, Jūrmalā, Ludzas ielā 2-7, Jūrmalā, Ludzas ielā 2-8, Jūrmalā, Ludzas ielā 2-9 un Jūrmalā, Ludzas ielā 2-10 atsavināšanu.

47. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46-601 otrās izsoles rīkošanu (lēmums Nr.108)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Ābelītis, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46-601 otrās izsoles rīkošanu.

48. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 64 k -2 trešās izsoles rīkošanu (lēmums Nr.109)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Ābelītis, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 64 k -2 trešās izsoles rīkošanu.

49. Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Kalnciema ielā 20-5 trešās izsoles rīkošanu (lēmums Nr.110)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Ābelītis, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav)), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Kalnciema ielā 20-5 trešās izsoles rīkošanu.

50. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Pils ielā 1 daļas iznomāšanu

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

G.Truksnis noņem šo jautājumu no izskatīšanas un lūdz Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai tuvākajā laikā noorganizēt tikšanos ar faktisko lietotāju, pieaicinot arī citas domes atbildīgās amatpersonas, lai izrunātu jautājumus par tālākajām darbībām attiecībā uz šo īpašumu.

Iziet I.Ančāns

51. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Cīruļu ielā 113 nomas līguma pagarināšanu ar AS „Fēnikss” (lēmums Nr.111)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Ābelītis, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Cīruļu ielā 113 nomas līguma pagarināšanu ar AS „Fēnikss”.

52. Par zemesgabala Jūrmalā, „Dzintari 2308” nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Bramaņu centrs” (lēmums Nr.112)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Ābelītis, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Ančāns izgājis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Dzintari 2308” nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Bramaņu centrs”.

Ienāk I.Ančāns

53. Par zemesgabala Jūrmalā, Dzeldas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Jūrmalas celtnieks pluss” (lēmums Nr.113)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 4 (I.Blaua, Dz.Hirša, Z.Starks, A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Dzeldas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Jūrmalas celtnieks pluss”.

54. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar L.P.

55. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar K.I.

56. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar G.R.

57. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar L.P.

58. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar L.A.

59. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar N.K.

60. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar J.K.

61. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar I.S.

Ziņotājs:

G.Jubele ziņo, ka vakar ir saņemts potenciālo īrnieku iesniegums par dažu telpu tehnisko stāvokli. Tāpēc ir priekšlikums visos šajos lēmumprojektos nedaudz izmainīt iznomājamo telpu platības, kas tiks precizēts pēc to apsekošanas.

Izsakās:

G.Truksnis noņem šos jautājumus no izskatīšanas.

62. Par izmaiņām pludmales nogabala no Mālpils ielas ass Rūjienas ielas virzienā nomas līgumā (lēmums Nr.114)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Ābelītis, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav)), nolēma pieņemt lēmumu par izmaiņām pludmales nogabala no Mālpils ielas ass Rūjienas ielas virzienā nomas līgumā.

63. Par nomas maksas apmaksu 2012.gadā (lēmums Nr.115)

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

G.Truksnis uzskata, ka lēmumprojekta 1.punktā vārda „un” vietā ir jāraksta

„kā arī”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar minēto redakcionālo izmaiņu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Ābelītis, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nomas maksas apmaksu 2012.gadā ar redakcionālām izmaiņām.

Sēde slēgta 12.15

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2012.gada 8.martā plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2012.gada 22.februārī


Lejupielāde: DOC un PDF