Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2012.gada 1.augustāNr.12

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1005

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Ilmārs Ančāns, Juris Visockis, Marija Vorobjova, Dzintra Homka, Raimonds Munkevics, Iveta Blaua, Māris Dzenītis, Dzintra Hirša

Nepiedalās:

Zigurds Starks, Aigars Tampe

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Anita Adijāne

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja

Ligita Maziņa

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele, Indra Brinkmane, Veronika Ramane

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Par tehniskas kļūdas precizējumu Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem galīgajā redakcijā

2.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitālā

3.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitālā ieguldītā nekustamā īpašuma iegūšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

4.

Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 pirkumu

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.oktobra lēmumā Nr.469 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46-601 atsavināšanu”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumā Nr.108 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46-601 otrās izsoles organizēšanu”

1. Par tehniskas kļūdas precizējumu Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem galīgajā redakcijā (lēmums Nr.413 )

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par tehniskas kļūdas precizējumu Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem galīgajā redakcijā.

2. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitālā (lēmums Nr.414 )

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Blaua, Dz.Hirša)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitālā.

3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitālā ieguldītā nekustamā īpašuma iegūšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.415 )

Ziņotājs:

E.Venters

Izsakās:

J.Visockis – jautā, vai visi šie objekti tiks pārdoti vai kā savādāk realizēti?

G.Truksnis – domei jāsaprot, kā pareizāk un racionālāk šos objektus apsaimniekot un, kad tas tiks izlemts, būs jāpieņem atsevišķs domes lēmums. Ja īpašumiem nav nekādas sabiedriskas funkcijas, tad tos var atsavināt, ja sabiedriska funkcija ir, tad īpašums paliek domes īpašumā.

J.Visockis uzskata, ka ir nepieciešams noteikt termiņu, kurā tas būtu jāizdara. Lūdz ierakstīt protokolā, ka 3 mēnešu laikā domes attiecīgajiem dienestiem jāsagatavo priekšlikumus par šo ēku un zemesgabalu turpmāko izmantošanu un jāiesniedz izskatīšanai domes sēdē.

M.Dzenītis uzskata, ka šis lēmums ir loģisks un, ka šiem īpašumiem vajadzēja nonākt domes īpašumā jau iepriekš.

Dz.Homka uzskata, ka rīcība iepriekš ir bijusi nesaimnieciska.

M.Dzenītis – vai tas, ka šobrīd tiek samazināts Jūrmalas siltuma pamatkapitāls, vēlāk nedraudēs ar šī SIA maksātnespēju?

R.Orlovs – šis lēmums nedraud Jūrmalas siltumam ar maksātnespēju.

G.Truksnis – gan nodaļām, gan kapitālsabiedrībām ir jāpievērš uzmanība un jānāk ar savām iniciatīvām. Ir jāiet uz to, lai iedzīvotājiem tarifs par siltumu netiek palielināts, un varbūt pat samazināts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitālā ieguldītā nekustamā īpašuma iegūšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

4. Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 pirkumu (lēmums Nr.416 )

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 pirkumu.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes2011.gada 20.oktobra lēmumā Nr.469 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46-601 atsavināšanu” (lēmums Nr.417 )

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumā Nr.108 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46-601 otrās izsoles organizēšanu” (lēmums Nr.418 )

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

M.Dzenītis jautā, vai pēdējos 8 mēnešos ir kaut kas pavirzījies jautājumā par Ķemeru pasta ēkas iegādi?

G.Jubele - ir bijusi tikšanās ar Latvijas pasta vadību un šobrīd situācija nav mainījusies.

G.Truksnis – šis jautājums tika pārrunāts gan ar valsts prezidentu, gan Lielo pilsētu asociācijā, gan Satiksmes ministrijā. Situācija var mainīties tikai mainoties normatīvajiem aktiem, jo izsoles noteikumi nevar būt pretrunā ar normatīvajiem aktiem. Satiksmes ministrija solīja iniciēt izmaiņas par valsts akciju sabiedrību un valsts kapitālsabiedrību īpašumiem, kas atrodas pašvaldību administratīvajās teritorijās, un kas nav vajadzīgi sabiedrībām, atsavināšanas kārtība pašvaldībām. Tika solīts šo jautājumu virzīt. Cer šo jautājumu atkal aktualizēt un turpināt tā virzību.

M.Dzenītis aicina šo jautājumu aktualizēt un pēc iespējas ātrāk atrast iespēju ēku iegādāties.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem ar grozījumiem („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, M.Dzenītis, Dz.Homka, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, „nebalso” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes2011.gada 20.oktobra lēmumā Nr.469 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46-601 atsavināšanu”.

2. Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumā Nr.108 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46-601 otrās izsoles organizēšanu”.

Sēde slēgta 12.45

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2012.gada 9.augustā plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

]Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2012.gada 2.augustā


Lejupielāde: DOC un PDF